Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana

Kocēnu KS

Valmieras novadā darbojas 18 šīs nozares uzņēmumi, nodrošinot ar darba vietām 334 Valmieras novada un Vidzemes iedzīvotājus. 2021. gadā šo uzņēmumu apgrozījums ir sasniedzis 23,2 miljonus EUR, kas valsts budžetā ienesis nodokļus 6,8 miljonu EUR apmērā.

SIA “ZAAO”

SIA “ZAAO” ir vides pakalpojumu uzņēmums, kas ikdienā veic atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī nodrošina sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Gints Kukainis, SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs: “Šajā gadā SIA “ZAAO” pabeigs darbu pie vairākiem investīciju projektiem vides ilgtspējas veicināšanai un klimata pārmaiņu mazināšanai. Atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas īstenošanai tiek nomainītas atkritumu notekūdeņu – infiltrāta – attīrīšanas iekārtas.  Šobrīd rit darbs arī pie ceturtās atkritumu krātuves izbūves. SIA “ZAAO” vēsturē nozīmīgākais un lielākais būvprojekts, kas noslēgsies šī gada rudenī, ir bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca “Daibe”. Pastāvīgi strādājam pie jauniem risinājumiem un iespējām, kā pēc iespējas vairāk atkritumu šķirot un nodot pārstrādei.”

SIA “Valmieras ūdens”

SIA “Valmieras ūdens” galvenie pamatdarbības veidi ir dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Vēl uzņēmums veic siltumapgādes pārvadi un sadali.

Indulis Frišfelds, SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs: “Mūsu prioritāte ir kvalitatīvu un ikvienam pieejamu ūdensapgādes un siltumapgādes pakalpojumu pieejamība, saglabājot ekonomiski pamatotus un pēc iespējas zemākus tarifus regulētajiem pakalpojumiem. Šogad svarīgākais bijis turpināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un izbūvi Burkānciemā un Jāņparkā. Uzsākts siltumtrases pārbūves un izbūves process Dzegu, Ķieģeļu un Dakstiņu ielā. Turpinās izpētes darbs Strenču, Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībās, lai iegūtu objektīvu skatījumu par situāciju ūdensapgādes jomā un lemtu par turpmāko attīstību.”

AS “VALMIERAS ENERĢIJA”

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” ir Valmieras novada pašvaldības un enerģētikas uzņēmuma “Adven Latvia” kopuzņēmums, kurā 52,15% akciju pieder Adven grupai, bet 47, 85% – Valmieras novada pašvaldībai. Saražoto siltumenerģiju AS “VALMIERAS ENERĢIJA” piegādā operatoram SIA “Valmieras ūdens”, kas ar siltumenerģiju apgādā pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus.

Māris Kānītis, AS “VALMIERAS ENERĢIJA” valdes loceklis: “Mūsu mērķis ir radīt vidi un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā. Tādēļ, domājot par ilgtspējību, pastāvīgi strādājam pie centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu modernizēšanas, kā arī izstrādājam projektus nākotnei. Arvien jaunu katlumāju būvniecība un modernizācijas darbi palīdz mums nodrošināt stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem.”

SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”

SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pamatdarbības virzieni ir centralizētās ūdenssaimniecības un siltuma ražošanas un apgādes pakalpojuma nodrošināšana.

Māris Heinols,uzņēma vadītājs: “Uzņēmuma kolektīva mērķtiecīga darba rezultātā centralizētās siltumapgādes siltuma enerģijas ražošanu un apgādi nodrošinām no 100% automatizētām un ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmām katlu mājām Bērzaines, Burtnieku, Kocēnu, Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemos. Mūsu misija ir nodrošināt klientus ar drošiem, kvalitatīviem, videi draudzīgiem un ilgtspējīgiem centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem.”

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vadība – Rita Lizuma un Gints Vēveris

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” pamatdarbības virzieni ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, ūdens ieguve un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Pēdējos gados ir paplašināta darbības teritorija – ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti Rūjienā, Mazsalacā, Vilpulkas, Jeru, Lodes, Ipiķu, Skaņkalnes un Mazsalacas pagastos, un siltumapgādes pakalpojumi tiek sniegti Rūjienā un Naukšēnos.

Gints Vēveris, uzņēmuma vadītājs: “Mērķtiecīgi strādājam pie ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas projektiem, izbūvējot maģistrālos tīklus Rūjienas un Mazsalacas pilsētās. Mūsu mērķis ir katru gadu paplašināt pakalpojumu pieejamību visā uzņēmuma darbības teritorijā.” Rita Lizuma, valdes locekle: “Vēlamies uzlabot dzīves kvalitāti ne tikai pilsētā, bet arī laukos, saprātīgi izmantojot dabas resursus, saudzējot vidi un saglabājot to nākamajām paaudzēm.”

Justīne Skrastiņa, Anete Todu, Valmieras Attīstības aģentūra