Domes sēdes / Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 22.06.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 22.06.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 22.jūnijā plkst.14.00, Valmieras sākumskolā,  Leona Paegles ielā 40A

Domes sēdes protokols 22.06.2021.

Domes sēdes audioieraksts 22.06.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Lēmuma Nr. Jautājums

Ziņotājs

1. 168 Par statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Guntis Braslis
2. 169 Par adreses maiņu nekustamā īpašuma objektiem Rīgas ielā 91, Valmierā

Pielikums

Juris Zariņš
3. 170 Par sadarbības līguma slēgšanu

Pielikums

Rihards Zalte
4. Saistošie noteikumi Nr.370 Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.314 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.314 konsolidētā versija

Inta Štefenberga
5. 171 Par grozījumu pansionāta “Valmiera” cenrādī

Cenrāža konsolidētā versija

Teiksma Taube
6. 172 Par atbalstu dalībai projektā “Dažādība un iekļaušana: Veidojam stiprās puses kopā (DIVE-IN)”

Pielikums

Iveta Pāže
7. 173 Par atbalstu dalībai projektā  “Matemātika bērniem ar dzirdes traucējumiem”

Pielikums

Iveta Pāže
8. IZSLĒGTS no darba kārtības Par iestādes “Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola” attīstības un investīciju stratēģijas 2021.‒2027. gadam apstiprināšanu Iveta Pāže
9. 174 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos „Par kārtību, kādā tiek nodrošināta izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

Noteikumu konsolidētā versija

Iveta Pāže
10. 175 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.239 konsolidētā versija

Indra Čākure
11. 176 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.251 konsolidētā versija

Indra Čākure
12. 177 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības pastāvīgā Iepirkuma komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.241 konsolidētā versija

Indra Čākure
13. 178 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.238 konsolidētā versija

Indra Čākure
14. 179 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.335 konsolidētā versija

Indra Čākure
15. 180 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai) sastāvā

Lēmuma Nr.249 konsolidētā versija

Indra Čākure
16. 181 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.247 konsolidētā versija

Indra Čākure
17. IZSLĒGTS no darba kārtības Par finansiālu atbalstu bērnu dzejas grāmatas “Burkānciema muzikanti” izdošanai Liene Jakobsone
18. 182 Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pielikums

Evija Voitkāne

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k. Lēmuma Nr. Jautājums Ziņotājs
1. 183 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.04.2021. lēmumā Nr.133 (protokols Nr.6, 37.§) “Par komandējumu uz Krieviju”

Lēmuma Nr.133 konsolidētā versija

Indra Čākure
2. 184 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” amatu sarakstā Indra Čākure
3. 185 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā Indra Čākure
4. 186 Par finansiālu atbalstu Rihards Zalte
5. 187 Par nolikuma “Par ielu tirdzniecību ikgadējos Valmieras pilsētas svētkos” apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Blūma