Pašvaldība / Dokumenti / Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem