Pašvaldība / Dokumenti / Lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa