Pašvaldība / Dokumenti / Lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa