Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu