Pašvaldība / Dokumenti / Grozījumi Valmieras novada pašvaldības domes 2023. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”