Pašvaldība / Dokumenti / Ētikas kodekss

Ētikas kodekss

Valmieras novada pašvaldības Ētikas kodekss ir attiecināms uz ikvienu Valmieras novada pašvaldības darbinieku/amatpersonu, tai skaitā deputātiem.

Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt un nostiprināt darbinieku/amatpersonu vienotu izpratni par pašvaldības vērtībām un nodrošināt, lai pašvaldības valsts amatpersonas un darbinieki ievērotu ētikas pamatprincipus, tādējādi uzlabojot organizācijas kultūru, darba vides psiholoģisko klimatu, nostiprinātu galvenās organizācijas vērtības, vairotu sabiedrības uzticēšanos, kā arī novērstu iespējamos interešu konfliktus un korupcijas riskus, vienlaikus apzinoties, ka individuāla darbinieka rīcība amata (darba) pienākumu pildīšanas laikā un ārpus tā veido pašvaldības kopējo tēlu sabiedrībā.

Ziņošana par novērotajiem pārkāpumiem

Ētikas normu pārkāpumu gadījumā ikvienam (gan darbiniekam, gan iedzīvotājam) ir tiesības iesniegt iesniegumu/sūdzību Valmieras novada pašvaldības vadībai (tai skaitā anonīmi), ko izskata šādi:

  1. par darbiniekiem – attiecīgās iestādes vai struktūrvienības vadītājs;
  2. par iestāžu/struktūrvienību vadītājiem, izpilddirektora vietniekiem – izpilddirektors;
  3. par izpilddirektoru – domes priekšsēdētājs;
  4. par domes priekšsēdētāju, domes priekšsēdētaja vietniekiem un domes deputātiem – dome.

Kontaktpersona saziņai un konsultācijām par ētikas jautājumiem Valmieras novada pašvaldībā: Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Personāla nodaļa” juriste Mairita Lakstiņa, telefons 26571891, e-pasts .

Par iespējamiem koruptīviem pārkāpumiem, interešu konflikta pārkāpumumiem var ziņot uzreiz arī kompetentajai institūcijai – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, izmantojot vienu no šiem saziņas veidiem.