Diskutē par nozaru attīstību Valmierā un Valmieras novadā

Attīstības plānošanas mērķis ir sekmēt Valmieras novada ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Plānošanas gaitā apraksta noskaidrotās problēmas un paredz to risinājumus, izvērtē šo risinājumu iespējamo ietekmi, kā arī plāno turpmāko rīcību. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības programmā būs izvirzīti mērķi un sasniedzamie rezultāti attiecīgā politikas jomā vai teritorijā.

Detalizētāki rīcības virzieni un pasākumi katrā no nozarēm iezīmē galvenās Valmieras novada attīstības prioritātes līdz 2038. gadam arī Vidzemes reģiona un nacionālā mērogā.

Šobrīd Valmieras novada pašvaldībā turpinās jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. No 11. februāra līdz 23. martam norisinājās 11 darba grupas par 18 dažādām nozarēm Valmieras novadā – kultūra un sports, vide un saimnieciskie jautājumi, mājoklis un nekustamais īpašums, tūrisms, dabas aizsardzība un kultūrvēsture, sociālā un veselības nozare, izglītība un digitalizācija, uzņēmējdarbība, pārvalde, zīmolvedība, ceļi un transports.

Tematiskajās darba grupās esošie nozaru eksperti izteica šādus priekšlikumus un ierosinājumus.

Kultūras nozarē ir nepieciešama pasākumu dažādība, arī lokāli. Tāpat vairāk vajadzētu popularizēt kultūras vērtības un amatu prasmes, īstenot mūžizglītības norises. Veidojot kultūrvidi, ir jāveido sadarbība ar privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām. Apzinot esošās un potenciālās kultūrvietas novadā, stiprināt vietējās tradīcijas un vērtības.

Saistībā ar vides un komunālo pakalpojumu nozari iesaka uzlabot siltumapgādes ilgtspēju un ūdenssaimniecības attīstību, kā arī izvērtēt videi draudzīgu dūņu apsaimniekošanu. Ir nepieciešams modernizēt un paplašināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas blīvi apdzīvotās vietās

Sporta nozarē ir jāveido sakārtota un vienmērīgi attīstīta sporta infrastruktūra, apzinot esošo sporta infrastruktūru un izvirzot vienotus kritērijus to attīstībai, lai radītu iespēju novada iedzīvotājiem iesaistīties dažādos sporta veidos.

Veicinot tūrisma nozares attīstību turpmākajā plānošanas periodā, jāizstrādā kartogrāfiskā informācija par Valmieras novada dabas un kultūrvēstures objektiem, veicinot kultūrvēsturisko un tūrisma objektu attīstību un to digitalizāciju.

Veselības un sociālajā nozarē nākotnē ir būtiska augstākas kvalitātes pakalpojumu pieejamība, aptverot primāro un sekundāro veselības aprūpi (veselības veicināšanas un slimību profilakses jomās).

Digitalizācijā turpmākajos gados ir nepieciešams iegūt Eiropas digitālā centra reģionālās filiāles statusu, veicināt publiskās pārvaldes e-pakalpojumus, viedo risinājumu attīstību. Nozares eksperti atzina, ka būtu vērtīgi novada iedzīvotājiem organizēt arī kiberdrošības kampaņas un turpināt veicināt digitālo prasmju apgūšanu. Novadā ir jāattīsta transporta tīkls un mikromobilitāte.

Pilnveidojot izglītības nozari un darbu ar jaunatni, no ekspertiem ir saņemti priekšlikumi par neformālās izglītības attīstību, kurā iekļautu arī interešu izglītību un jaunatnes darbu, un mūžizglītību. Svarīgs mērķis ir jauniešu piesaiste.

Uzņēmējdarbības nozarē ir jāattīsta koprades telpas, industriālās teritorijas, tirgus laukumi, rūpniecības nozare (īpaši pārtikas pārstrāde un sabiedriskās ēdināšanas nozare, tā veicinot vietējās produkcijas iegādi). Svarīgs aspekts uzņēmējdarbības nozares attīstībai nākotnē ir dzīvojamā fonda attīstība.

Saistībā ar dzīvojamo fondu un ne[1]kustamo īpašumu novadā ir jāsakārto māju apsaimniekošanas jautājumi, jāveicina daudzdzīvokļu ēku būvniecība, investējot jaunu projektu īstenošanā, paplašinot dzīvojamo fondu un izbūvējot inženierkomunikācijas jaunajos ciematos.

Plānojot attīstību pārvaldības un zīmolvedības nozarēs, tuvākajā plānošanas periodā ir jāattīsta pakalpojumu un konsultāciju saņemšana pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Zīmolvedības jomā jāstiprina Valmieras novada zīmola atpazīstamība, vērtības un asociācijas.

Valmieras novadā ir aktuāli sakārtot un attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru, veicināt elektrovelosipēdu izmantošanu un palielināt sabiedriskā transporta kursēšanas maršrutus.

Nozares ekspertu līdzdalība un priekšlikumi ir ļoti būtiski Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Tematiskajās grupās iesaistījās nozaru eksperti, kuri diskusijās sniedza ilgtermiņa attīstības redzējumu katrā no jomām. Priekšlikumus un ierosinājumus, ko pašvaldība saņēma no nozaru ekspertiem un iedzīvotājiem, pārskata un izvērtē iekļaušanai 2. redakcijā, ko nodos publiskajai apspriešanai.

Attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība” – ‘’Valmieras novada plānošanas dokumentu izstrāde’’.