Detālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā

Detālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā

Detālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā

05.06.2024.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 30.05.2024. ir pieņēmusi lēmumu Nr.247 (protokols Nr.7, 4.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā (turpmāk – Zemes vienības).

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts četras nedēļas – no 14.06.2024. līdz 12.07.2024.

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28248, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Detālplānojumi;
  • izdrukas veidā Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., iestādes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 04.07.2024. plkst.17.00 Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāva zālē ar iespēju pieslēgties attālināti, izmantojot tiešsaistes video sapulces saiti.
Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/tts-coiw-gtr

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 12.07.2024. var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201;
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie detālplānojuma izstrādes vadītāja –Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Ginta Bērtiņa, Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā 306.kabinetā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., e-pasta adrese:

Detālplānojuma 1. redakcijas izstrādātājs ir SIA “Lauku mērnieks”, tālr.27019063, e-pasta adrese: , www.laukumernieks.lv.

DOKUMENTI: