Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” piedāvā darbu Saimniecības vadītājam

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” piedāvā darbu Saimniecības vadītājam

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni”

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” (reģ.nr.4418000073), adrese: “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, piedāvā pastāvīgu darbu Saimniecības vadītājam (1.0 slodze) uz nenoteiktu laiku.

 

Prasības pretendentam:

 • Vidējā vai augstākā izglītība;
 • Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī;
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • Spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes, vadīt citus darbiniekus;

 

Galvenie pienākumi:

 • Izstrādāt tehniskās specifikācijas iepirkumiem;
 • Plānot padoto darbinieku darbu, veikt darba laika uzskaiti (darba laika grafiki, tabeles);
 • Saimniecības ēku, objektu, telpu un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana;
 • Organizēt un kontrolēt darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumus iestādē;
 • Organizēt darba aizsardzības instrukciju izstrādi un aktualizāciju katrai darbavietai iestādē,

izstādāt ugunsdrošības pasākumu plānu, instrukcijas. Atbilstoši instrukcijām, veikt darbinieku instruktāžu;

 • Atbildēt par ugunsdrošības, videonovērošanas sistēmas un apsardzes sistēmas uzturēšanu darba kārtībā;
 • Plānot un vadīt darbu, lai nodrošinātu iekšējo elektrotīklu, apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu un citu iekārtu pareizu ekspluatāciju un darbību, pēc nepieciešamības plānot un organizēt to apkopes un remontus, bojājumu novēršanu;
 • Organizēt iestādes traktortehnikas un autotransporta izmantošanu un savlaicīgu remontu;
 • Atbildēt par savlaicīgu kurināmā piegādi iestādes katlumājai;
 • Sastādīt un iesniegt attiecīgajām instancēm noteiktos termiņos pārskatus un atskaites. Sagatavot pārskatus par dabas resursu nodokli un veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu.

 

Piedāvājam atalgojumu  no 890 EUR – 1140 EUR un sociālās garantijas

 

Pieteikumu un CV uz sūtīt uz epastu vai pieteikties personīgi pie direktora (tālrunis 29293630) līdz 2021.gada 28.jūlijam.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”. Adrese: “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV – 4244; tālrunis: 64268154; elektroniskā pasta adrese: ;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Ivo Dovāns; elektroniskā pasta adrese: ;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.