Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz jaunsargu instruktoru amatiem

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz jaunsargu instruktoru amatiem

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz 3. novada nodaļas jaunsargu instruktoru amatiem Cēsīs, Valmierā, Smiltenē uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārstāvēt Jaunsardzes centru pašvaldības un izglītības iestāžu darba grupās, plānojot Jaunsardzes un Valsts aizsardzības mācības nodarbības un pasākumus;
 • veikt tirgus izpētes, sagatavot un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju pasākumu organizēšanai;
 • plānot, organizēt un vadīt jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības praktiskās un teorētiskās nodarbības, kā arī pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt konsultācijas mācību iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekiem, saistībā ar Jaunsardzi un Valsts aizsardzības mācību, atbilstoši kompetencei;
 • veidot un vadīt jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības mācību grupas;
 • organizēt jauniešu uzņemšanu Jaunsardzē, nodrošināt disciplīnas un jaunsargu Ētikas kodeksa ievērošanu jaunsargu pasākumos un nodarbībās;
 • ievadīt un uzturēt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm skolas vadības sistēmās. Valsts aizsardzības mācības skolēnu reģistrēšanu un mācību darba uzskaiti veikt konkrēto izglītības iestāžu skolas vadības sistēmās, ievērojot izglītības iestādes normatīvos dokumentus par personu datu aizsardzību;
 • koordinēt jauno jaunsargu instruktoru darbu, nododot profesionālo darba pieredzi, veikt jauno jaunsargu instruktoru apmācību un konsultēt darba pienākumu izpildes laikā;
 • veikt jaunsargu instruktoru palīgu apmācību un iesaistīt Jaunsardzes un Valsts aizsardzības mācības mācību procesā. Koordinēt un pārraudzīt jaunsargu instruktoru palīgu pienākumu izpildi un sniegt konsultācijas snieguma uzlabošanai;
 • detalizēti pārzināt jaunsargu interešu izglītības un Valsts aizsardzības mācības programmu saturu, darbības principus un normatīvos aktus. Sniegt priekšlikumus mācību programmas, normatīvo aktu un novada pārvaldes nolikuma un stratēģijas izstrādē;
 • veikt jaunsargu mācību grupu un Valsts aizsardzības mācības izglītojamo mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu novada pārvaldes vadībai;
 • īstenot un atbildēt par drošības pasākumu ievērošanu Valsts aizsardzības mācībā un jaunsargu interešu izglītības programmā;
 • organizēt un vadīt patriotiskos pasākumus attiecīgās pašvaldības teritorijā;
 • piedalīties nozares darba grupās par Jaunsardzes un Valsts aizsardzības mācības jautājumiem;
 • plānot un iesniegt budžetu, kas nepieciešams Valsts aizsardzības mācības un jaunsargu mācību grupu izglītības programmu īstenošanai;
 • organizēt un vadīt jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības izglītojamo nometnes;
 • slēgt līgumus ar pilngadīgajiem jaunsargiem vai nepilngadīgo jaunsargu likumiskajiem pārstāvjiem par jauniešu dalību Jaunsardzē;
 • sagatavot, kārtot un uzglabāt jaunsargu mācību grupu un Valsts aizsardzības mācības izglītojamo dokumentāciju, saskaņā ar lietu nomenklatūru;
 • sagatavot un iesniegt novada vadībai nepieciešamo dokumentāciju pasākumu organizēšanai (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u.c.), atbilstoši metodiskajiem norādījumiem. Pēc pasākumiem iesniegt pasākuma novērtējuma analīzi un ieteikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • novada vadības uzdevumā sadarboties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām, kā arī sadarboties ar mācību iestāžu administrāciju, jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības izglītojamo vecākiem;
 • piedalīties Jaunsardzes centra un novada pārvaldes organizētajās sanāksmēs un semināros;
 • saskaņojot ar novada vadību, sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par jaunsargu aktivitātēm un Valsts aizsardzības mācības procesu, sagatavot informāciju preses paziņojumiem par jaunsargu mācību grupu, Valsts aizsardzības mācības izglītojamo plānotajiem pasākumiem un to norisi;
 • pārstāvēt Jaunsardzes centru pasākumos, saskaņā ar mēneša pasākumu plānu, kā arī veikt amata pienākumus nozarei specifiskos darba apstākļos.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;
 • ieguvis vai iegūst augstāko izglītību un pedagoga profesionālo kvalifikāciju,
 • priekšroka pretendentiem ar militāro izglītību, vismaz jaunākā instruktora kursu vai instruktora speciālista kursu;
 • pieredze valsts pārvaldē vai izglītības iestādē (ne mazāk kā viens gads), pieredze militārajā jomā;
 • apguvis vai apgūst Aizsardzības ministra noteiktos kursus, kas nepieciešami jaunsargu interešu izglītības programmas un Valsts aizsardzības mācības īstenošanai;
 • atbilst Aizsardzības ministra noteiktajām veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības prasībām;
 • interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;
 • pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt komandā.

Amats ir amatpersonas amats, kas klasificēts 35. saimes IV A līmenī (10. mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR atkarībā no kategorijas. Vakanču skaits Cēsīs – 3, Valmierā – 3, Smiltenē – 1.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021. gada 16.decembrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt uz e-pastu – . Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildus informācija par Jaunsardzes centru interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

Tālruņi uzziņām: 67335381, 67335399.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.