Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina savā komandā vecāko inspektoru (psihologu) Valmierā

Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina savā komandā vecāko inspektoru (psihologu) Valmierā

logo ieslodzījuma vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums.

Vakance: vecākais inspektors (psihologs), 5413 02

Slodze: pilna

Atalgojums: no 1370 EUR līdz 1580 EUR

Darbavieta: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietums – Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

Kontaktinformācija: 64123905; 67290148; 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt:

Prasības kandidātam:

Atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām:

 • ​ir Latvijas pilsonis;
 • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešama profesionālā augstākā izglītība – maģistra grāds psiholoģijā;
 • atbilstība Psihologu likumā noteiktajām prasībām un praktiskā pieredze;
 • apliecinājums, ka psihologs ir reģistrēts Psihologu reģistrā;
 • līgums par pārraudzību noslēgts ar sertificēto psihologu-pārraugu (juridiskās psiholoģijas vai klīniskās psiholoģijas jomā) vai psihologa sertifikāts;
 • latviešu valodas zināšanas vismaz C līmeņa 2.pakāpē;
 • fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”);
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību”);
 • nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
 • nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
 • nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
 • nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • spēja plānot un organizēt savu darbu, veicamos uzdevumus izpildīt prioritārā secībā;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Pienākumi:

 • sniegt individuālās psiholoģiskās konsultācijas ieslodzītajiem;
 • sniegt psiholoģisko palīdzību ieslodzītajiem grupās;
 • savas kompetences ietvaros piedalīties ieslodzīto risku un vajadzību izvērtējumā;
 • sadarboties ar citām daļas amatpersonām un darbiniekiem – piedalīties ieslodzīto personu resocializācijas (soda izpildes pasākumu) plānu sastādīšanā, plānu īstenošanas novērtēšanā un plānu korekcijas veikšanā psiholoģiskās aprūpes jomā;
 • veikt ieslodzīto psiholoģisko izpēti, tai skaitā suicidālas uzvedības riska novērtēšanu;
 • sniegt pirmo psiholoģisko palīdzību suicīda mēģinājuma un krīžu gadījumos;
 • veikt ieslodzīto psiholoģiskā stāvokļa novērtējumu, sniegt nepieciešamās rekomendācijas pēc Ieslodzījuma vietas administrācijas pieprasījuma;
 • sagatavot psihologa atzinumus;
 • atbilstoši normatīvo aktu prasībām veidot un uzturēt psiholoģisko dokumentāciju.

Iestāde piedāvā:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Apmācības amata pienākumu veikšanai.

Sociālās garantijas:

 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām;
 • apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • nelaimes gadījuma pabalsts;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 100,00 EUR apmērā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu Pārvalde informē, ka Pārvalde apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pārvalde ir pārzinis Jūsu personas datu apstrādei (adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: , personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: . Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama:  https://www.ievp.gov.lv/lv/datu-aizsardziba

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208325
e-pasts: 
tīmekļa vietne: http://www.ievp.gov.lv/