GNP dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskā apspriešana

GNP

Šobrīd notiek aktīvs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes process, kas noslēgsies 2023. gada janvārī.

Sākot no 2022. gada 23. augusta norisināsies Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskā apspriešana.

Gaujas Nacionālais parks, kas izveidots 1973. gadā, ir vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs vecākais Baltijā, atrodas Cēsu, Saulkrastu, Siguldas un Valmieras novados. 2004. gadā Gaujas Nacionālais parks iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 kā C kategorijas teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norisināsies:

 • 6. septembrī plkst. 12.00 Krimuldas Tautas namā (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads);
 • 6. septembrī plkst. 17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā (Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas novads);
 • 7. septembrī plkst. 12.00 Līgatnes Kultūras centrā (Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads);
 • 7. septembrī plkst. 17.00 Priekuļu vidusskolā (Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads)
 • 8. septembrī plkst. 12.00 Raiskuma pagasta tautas namā “Auciemmuiža” (Auciems, Raiskuma pag., Cēsu novads)
 • 8. septembrī plkst. 17.00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā (Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads).

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2023. līdz 2035. gadam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar Gaujas Nacionālā parka izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai, teritorijas funkcionālajam zonējumam, kā arī piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu. Katrs interesents var izvēlēties sev piemērotāko sanāksmes vietu, jo sabiedriskās apspriešanas sanāksmes visās norises vietās būs identiskas.

Dažādas atbildes uz jautājumiem par dabas aizsardzības plāna izstrādi ir pieejamas šeit: https://environment.lv/lv/gnp#biezak-uzdotie-jautajumi

Ar dabas aizsardzības plāna drukāto versiju no 2022. gada 23. augusta varēs iepazīties:

 • Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads) darba laikā;
 • Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētas valsts uz pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads) darba laikā;
 • Lojas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (“Jēņi”, Sējas pagasts, Saulkrastu novads) darba laikā;
 • Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads) darba laikā;
 • Valmieras klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads) darba laikā;
 • Vaidavas pagasta bibliotēkā (Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads) darba laikā;
 • Sanāksmes norises vietā;

Ar dabas aizsardzības plāna elektronisko versiju no 23. augusta varēs iepazīties:

 • dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (skat. zemāk);
 • pašvaldību mājas lapās.

Zemes īpašnieku ērtībai ir pieejama online karte https://saite.lv/QPg , kurā ievadot savu kadastra numuru iespējams pārliecināties,  kurā zonā īpašums atrodas šobrīd un kurā zonā atradīsies pēc  piedāvātā zonējuma priekšlikuma.

Rakstiskus priekšlikumus izstrādātājam var sūtīt līdz 2022. gada 26. septembrim uz pasta adresi Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu 

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, www.environment.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrāde Gaujas Nacionālajam parkam īstenota Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1./16/I/001 ietvaros.