Četrās Valmieras novada izglītības iestādēs šajā mācību gadā attīstīs iekļaujošo izglītību

Konference "Skola katram bērnam" 2022. gada 16. septembrī Rīgā

Četras Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādes – Valmieras sākumskola, Brenguļu sākumskola un divas Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes – “Kārliena” un “Pienenīte” – ir to 58 izglītības iestāžu skaitā, kas 103 pieteikumu konkurencē ir ieguvušas iespēju piedalīties profesionālās pilnveides programmā “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē”.

Bērni ir dažādi – katrs ar savām vajadzībām, spējām, talantiem, un ir būtiski, lai pedagogi, atbalsta personāls, sadarbojoties ar vecākiem, veidotu attīstošu mācību procesu, sniegtu bērnam atbalstu un radītu viņā sajūtu, ka viņš ir piederīgs un novērtēts. Ar šādu motivāciju programmā iesaistītās Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādes ir izvirzījušas mērķi un uzdevumus, ko katra īstenos šajā mācību gadā.

Pirms aktīvākā darba posma sākuma izglītības iestādes septembra vidū tikās konferencē, kurā Valmieras novada izglītības iestādes dalījās ar klātesošajiem savā pieredzē un veiksmes stāstos, kā arī guva vērtīgas atziņas, piemēram, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” skolotājai Ingai Cīrulei atmiņā palikusi atziņa, ka bērnam nav jābūt uzstādītai diagnozei, lai jau tagad izglītības iestādē spētu viņam palīdzēt, negaidot formalitāšu nokārtošanu, un ir svarīgi bērnu uzslavēt par to, kas viņam padodas, viņa īpašajām spējām, talantiem, nevis dienu no dienas norādīt uz to, kas viņam nepadodas.

Tāpat dalība šajā pedagogu profesionālās pilnveides programmā ir rosinājusi uz pārdomām Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” vadītāju Sigitu Tamu, kura ilggadējā pedagoģiskajā darbā ir novērojusi, ka visi bērni, uzsākot skolas gaitas, ir ļoti motivēti mācīties, bet laika gaitā, nesaņemot atbalstu, motivācija sarūk. “Velkot paralēles ar pieaugušiem, arī mēs nespējam kvalitatīvi un motivēti strādāt, ja dienu no dienas norāda uz mūsu trūkumiem. Tādēļ atbalsta personāla esamība izglītības iestādē ir ļoti svarīga. Liela nozīme ir arī vecāku atbalstam, nemitīgajam pamudinājumam un pelnītām uzslavām,” norāda S. Tama.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Kārliena” 2022/.2023. mācību gadā uzvaru liks uz bērnu radošumu. Skolotājas pauž uzskatu, ka visi bērni ir radoši un talantīgi neatkarīgi no viņu speciālajām vajadzībām, un jebkura vecuma bērnā var atrast jomu vai virzienu, kurā viņš jūtas spēcīgs, pedagogiem atliek to pamanīt un kopā ar bērnu un sadarbībā ar vecākiem to attīstīt un izkopt. Šajā mācību gadā bērnudārzs ir izvirzījis mērķi veicināt ikviena bērna radošo spēju attīstību ikdienas plānotajās aktivitātēs, sniedzot attīstošu atgriezenisko saiti, un to pedagogi plāno īstenot, balstoties kultūras izpratnes jomā – vizuālajā mākslā, teātra mākslā, dzejā, mūzikā, dejā. Novembrī bērnudārza kolektīvs veidos vizuālās mākslas izstādi, papildinot to ar deju un mūziku, jo, kā norāda skolotājas, jebkuru izstādi atklāj ar muzikālu priekšnesumu. Izstādes tematika sasauksies ar gaidāmajiem Latvijas valsts svētkiem, kā arī šomēnes “Kārliena” rīkos dzimšanas dienas svinības, atzīmējot iestādes 50 gadu darbības jubileju, kas apritēja septembrī.

Februāri plānots aizvadīt teātra noskaņās – katra grupa gatavos savu teātra priekšnesumu atbilstoši vecuma posmam. Vai tas būs neliels mūzikls, ēnu teātris vai leļļu teātris, to būs iespēja uzzināt pavasarī, savukārt pavasara noslēgums būs veltīts talantiem – mazajos “Kārlienas talantu svētkos” katru grupu pārstāvēs kāds talants. Pirmsskolas skolotāja Inga Stilve stāsta, ka ikdienas darbā būtiska nozīme ir sadarbībai ar vecākiem, jārosina individuālas pārrunas, kurās abas iesaistītās puses pastāsta, kas bērnam padodas, lai varētu ar šo jomu strādāt un attīstīt. “Ja bērnam labi padodas dziedāšana, kāpēc nevar mācīties burtus, vilkt kopā zilbes dziedot?” mudina skolotāja Inga Stilve.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” stāsta, ka iestādes lielais mērķis ir ieraudzīt katra bērna spējas un tās attīstīt ikdienas plānotajās aktivitātēs. Lai īstenotu šo mērķi, ikviens iestādes darbinieks, plānojot darbu ar bērniem, uzdod sev jautājumu – kā bērns savas spējas izpaudīs manās piedāvātajās aktivitātēs. Šis mērķis ļauj palūkoties uz bērnu no cita skatu punkta, akcentējot tās spējas un darbības, kas viņam padodas vislabāk. Darbu profesionālās pilnveides programmā bērnudārzs sāka ar katra bērna stipro pušu saskatīšanu, lai varētu piedāvāt aktivitātes, kurās bērns spēj tās parādīt. Lieliski savas ritmizēšanas spējas parādīja kāds bērns Putras dienas pasākumā, izsitot ritmu latviešu spēka dziesmām. “Zinot, ka ir bērns, kuram ir liela interese un zināšanas par senām lietām, mums top izstāde “Senču mantojums manas ģimenes dārgumu lādē!”, kurā viņš varēs pastāstīt pārējiem par atnestajiem priekšmetiem un lietām. Bērniem, kuriem ir dotības plānot un vadīt pasākumus, piedāvāts izplānot Latvijas dzimšanas dienai veltīto pasākumu un to novadīt. Mums ir būtiski ieraudzīt un ļaut izpausties katram bērnam, lai mēs droši varam teikt, ka “Pienenīte” ir izglītības iestāde katram bērnam!” stāsta izglītības iestādes vadītāja Ruta Berga.

Brenguļu sākumskolas mērķis šajā mācību gadā ir mācību vides un uzdevumu veidošana, sniedzot iespēju ikvienam izglītojamajam mācīties praktiski, iepazīstot un pētot, veidot savu pasaules skatījumu un attīstīt zinātkāri. Skolēniem būs iespēja pielietot mācību līdzekļus, lai izzinātu, pētītu un darbotos praktiski. Pedagogi veidos uzdevumus, kas būs atbilstoši katra bērna spējām, tā veicinot mācīšanās prieku un attīstot zinātkāri. “Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, esam noteikuši vairākus uzdevumus – organizēt tādu mācību vidi, kas ir vērsta uz izglītojamo praktisku darbošanos; veidot radošus uzdevumus un izglītojošas spēles ikviena izglītojamā noderīgu prasmju attīstīšanai; sadarboties ar vecākiem un iesaistīt viņus praktisko nodarbību veidošanā, lai veicinātu skolēnu izziņas intereses,” stāsta Brenguļu sākumskolas direktore Sandra Kaufmane. Skola plāno reizi mēnesī organizēt skolotāju domnīcu, kurā apkopos un dalīsies pieredzē ar izveidotajiem uzdevumiem un spēlēm, kā arī iesaistīs vecākus kā sadarbības partnerus, kuri piedalīsies pasākumu organizēšanā, sarunās. Skolotāju kolektīvam iecerēts doties pieredzes apmaiņā uz citām Valmieras novada skolām, kā arī dažādot mācību procesu, piesaistot Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” un Zinātkāres centra “ZINOO” Cēsīs speciālistus. Mācību gada noslēgumā skola ir iecerējusi sasniegt pozitīvu dinamiku mācību darba plānošanā un vadīšanā, kā panākt izaugsmi skolēnu praktiski pētnieciskajā darbībā.

Valmieras sākumskolas komandā šīs profesionālās pilnveides programmas ietvaros aktīvi darbojas četras sākumskolas skolotājas: Helga Mezīte, Lāsma Kaša, Diāna Rudzīte un Ilona Tropa, kā arī piesaistīta Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciāliste Dace Vaļģe. Šim mācību gadam Valmieras sākumskola ir izvirzījusi mērķi veikt 1. klašu skolēnu padziļinātu izpēti, lai mācību procesā nodrošinātu nepieciešamos atbalsta pasākumus – skolēni saņems vajadzībām atbilstošu atbalstu, lai notiktu veiksmīgāka adaptācija skolā. Lai to īstenotu, izstrādāts pasākumu kopums, kas iesākās jau jūnijā, kad ar katra skolēna vecākiem notika individuālas sarunas ar klases audzinātāju un skolas logopēdu, augustā analizēja logopēda izpētes laikā iegūtos datus, bet rudens brīvlaikā notika adaptācijas periodā klases audzinātāju iegūto datu analīze. Lai mācību process noritētu veiksmīgi, katram skolēnam nepieciešamības gadījumā būs pieejami vajadzīgie atbalsta pasākumi, piemēram, izpētes pie psihologa, papildu laiks pārbaudes darbiem, logopēda nodarbības u.c. Valmieras sākumskolā iecerēts visa mācību gada laikā analizēt datus par iegūtajiem vērtējumiem, tādējādi veicinot mācību sasniegumu uzlabošanos; regulāri pārskatīt un pilnveidot atbalsta pasākumus; veicināt atgriezeniskās saites no vecākiem veidošanos, lai sekotu līdzi bērna izaugsmei, – veidot individuālas tikšanās ar skolēnu vecākiem; veikt vērtējumu analīzi un Dibels Next testu datu analīzi par skolēnu lasītprasmi. Skolas pedagogu komanda mācību gada ieskaņā piedalījās klātienes konferencē, kur dalījās pieredzē ar savu veiksmes stāstu “Kā veidot vienotu izpratni un zināšanas par kopīgi izvirzīto mērķi”. Skolā izveidotais modelis pirmklasnieku iepazīšanai veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus. “Katru gadu pilnveidojam to un palēnām atbalsta sniegšanas kvalitāti pārnesam uz nākamajām klasēm. Darbs šajā projektā mūs mudināja atbalsta sistēmu izstrādāt pilnībā, lai tā būtu vērtīga katram bērnam un saprotama katram skolotājam un vecākam,” norāda Ilona Tropa, Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā un logopēde.

Profesionālās pilnveides programma “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē” tiek īstenota Skola2030 projekta Nr. 8.3.1.1/16/l/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.