Burtnieku baznīcas solu restaurācija

Burtnieku baznīcas solu restaurācija

Burtnieku evaņģēliski luteriskā draudze 2019. gadā ar projektu “Burtnieku baznīcas solu restaurācija” piedalījās LEADER projektu konkursā, ko izsludināja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

Projekta mērķis bija Burtnieku baznīcas lūgšanu telpas vidusjoma centrālās daļas kreisās puses un labās puses slēgto solu (14 gab.) ar veramām durvīm koka konstrukciju un kokgriezumu restaurācija, lai tiktu saglabāts un atjaunots kultūras objekts Valmieras novadā. Burtnieku baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 6886), un tajā esošie lūgšanu telpas soli izgatavoti 1858. gadā, kas ir valsts nozīmes mākslas piemineklis (Nr.4488).

Projekta pieteikumu (Nr.19-09-AL29-A019.2201-000004), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izvērtēja Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde. Dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 18.1. apakšpunktu pieņēma lēmumu par projekta atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma apstiprināšanu.

Burtnieku baznīcas solu restaurācijas (14 slēgtie lūgšanu telpas vidusjoma soli) kopējās izmaksas 16 980,67 EUR, no tām LEADER finansējums 13 500,00 EUR, bijušās Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējums 1 500,00 EUR un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas līdzfinansējums 1 980,67 EUR. Burtnieku baznīcā atgriežas 14 restaurētie baznīcas soli, kurus prasmīgi atjaunojusi SIA “Akords U” komanda Mārtiņa Metāla vadībā.

2017. gadā veikta Burtnieku baznīcas grīdas, solu un vecā  altāra galda izpēte (izpēti veica Inese Andersone – polihromā koka un kokgriezumu restauratore), kurā tika konstatēti solu un grīdas bojājumi. 2018. gadā tika nomontēti četrpadsmit lūgšanu telpas soli un nomainīta grīda. Šis ir ilgtermiņa projekts – grīdas nomaiņa un solu restaurācija visā baznīcā, kas tiek veikts pa posmiem. Solu krāsošana plānota kā viens no nākamiem darbu etapiem, kam noteikti būs nepieciešams finansiāls atbalsts.

Dace Kalcenava,
Burtnieku ev.lut.draudze