Bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcā uzsākta iekārtu uzstādīšana

SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā “Daibe” turpinās projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” būvdarbi. Drīzumā tiks pabeigta vairāku objektu būvniecība, kā arī pakāpeniski tiek veikta tehnoloģisko iekārtu montāža.

2023. gada vasarā SIA “ZAAO” poligonā “Daibe” vienlaicīgi tiek strādāts pie vairāku projektu īstenošanas, no kuriem visapjomīgākais ir bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes rūpnīcas “Daibe” būvniecība (projekts), pie kura darbu plānots pabeigt šā gada rudenī.

Šobrīd secīgi noslēgumam tuvojas projekta vispārceltnieciskie darbi, tiek veikti ēku iekšējie un ārējie apdares un komunikāciju izbūves darbi, uzsākta asfalta seguma izbūve teritorijā, veikta teritorijas labiekārtošana. Pakāpeniski tiek turpināta tehnoloģisko iekārtu piegāde, un atbilstoši tehnoloģiskam būvdarbu procesam jūlija mēnesī aktīvi tiek veikta mehāniskās pārstrādes iekārtu piegāde un montāža. Mehāniskās pārstrādes iekārtas nodrošinās atkritumu mehānisku frakcionēšanu, lai no savāktajiem atkritumiem atdalītu makro piemaisījumus un iegūtu nepieciešamo bioloģiski noārdāmo frakciju tālākajam bioloģiskās pārstrādes procesam. To komplektācijā ietilpst arī manuālās šķirošanas bloks, kur tiks nodrošināta atkritumos esošā iepakojuma un otrreizējo izejvielu atdalīšana.

Atgādinām, ka rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, kā arī no pārtikas atkritumiem, kuru dalītās vākšanas sistēma SIA “ZAAO” darbības reģionā tiks uzsākta no 2024. gada. Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produktu iegūto biogāzi paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

Projekts tiek realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” īstenošanu. ES KF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala Sēne
Sabiedrisko attiecību vadītāja
t. +371 28300726
e-pasts www.zaao.lv