Biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” mazo projektu konkurss 2022

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt vietējās kopienās iecienītu ikgadēju pasākumu rīkošanu, kā arī jaunu tradīciju pasākumu iedibināšanu biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” (turpmāk – Partnerība) teritorijā, viena projekta īstenošanai piešķirot finansējumu ne vairāk kā 150 EUR apmērā.

Biedrības darbības teritorijā ietilpst Valmieras novada Brenguļu, Kauguru, Trikātas, Plāņu un Jērcēnu pagasts, Sedas un Strenču pilsēta.

Projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas (izņemot pašvaldības), iesniedzot brīvā formā sagatavotu projekta pieteikumu, kurā norāda norises nosaukumu, iesniedzēja rekvizītus, pasākuma mērķi, plānoto laiku un vietu, sniedz īsu pasākuma aprakstu (īstenotāji, dalībnieki, plānotās darbības, tradīcija, u.tml.) un plānoto finansējuma izlietojumu. Projekta pieteikumu nepieciešams saskaņot ar attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētāju/izpilddirektoru vai apvienības/pagasta pārvaldnieku.

Parakstītus un ieskenētus projektu pieteikumus nosūta elektroniski uz e-pasta adresi .

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 31. maijs. Saņemtos pieteikumus vienas nedēļas laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē Partnerības padome, nepieciešamības gadījumā pagarinot vērtēšanas laiku līdz divām nedēļām. Katrā teritoriālajā vienībā (pilsētā/pagastā) tiek atbalstīts viens projekts, pamatojoties uz kritērijiem – atbilstība projektu konkursa mērķim un mērķauditorijas lielums. Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par reāla un sasniedzama mērķauditorijas lieluma uzrādīšanu.

Vairāki pagasti/pilsētas, savstarpēji vienojoties, var pieprasīt tiem pieejamā finansējuma summu viena kopīga/saistīta pasākuma rīkošanai, kurš ir vienlīdzīgā apjomā pieejams visu iesaistīto teritoriju interesentiem (tas ir, jābūt vienlīdzīgām nokļūšanas vai citām pieejamības iespējām).

Pasākums nevar būt paredzēts skaitliski nelielai, slēgtai interesentu grupai, un finansējums nevar tikt izmantots peļņas gūšanai vai politisko partiju aktivitātēm. Vienlaikus pieteikuma iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par visu Latvijā noteikto COVID-19 ierobežojumu ievērošanu, ir apzinājis visus iespējamos riskus saistībā ar pasākuma rīkošanu un piešķirtā atbalsta savlaicīgu izlietošanu atbilstoši šī nolikuma prasībām. Pieņemot piešķirto atbalstu pasākuma īstenošanai, pieteikuma iesniedzējs uzņemas visu atbildību par pasākuma īstenošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un apliecina, ka biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” nav atbildīga par to, vai pasākuma īstenotājs ir ievērojis minēto normatīvo aktu prasības.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” piešķirto finansējumu pārskaitīt pieteikuma iesniedzēja norādītajā kontā vienu nedēļu pirms pasākuma vai nepieciešamības gadījumā ātrāk pēc pieteikuma iesniedzēja atsevišķa pieprasījuma. Ja pieteikuma iesniedzējam – biedrībai, nav sava bankas konta finansējuma pārskaitīšanai, tad pieteikuma iesniedzējs iesniedz biedrībai “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” rakstveida pilnvaru, kurā norāda fizisku personu – biedrības pārstāvi, uz kuras bankas kontu pārskaitīt piešķirto finansējumu.

Projekta pasākums jāīsteno un piešķirtais finansējums jāizlieto līdz 2022. gada 31. decembrim. Desmit darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas elektroniski (nosūtot uz e-pasta adresi ) jāiesniedz īsa atskaite/apraksts par notikušo pasākumu, pievienojot 3-5 fotogrāfijas (kā atsevišķus .jpg failus). Pieteikuma iesniedzējs, kas nav iesniedzis iepriekšējā gada pasākuma atskaiti, netiks atbalstīts.

Ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis piešķirto atbalstu, bet nespēj īstenot plānoto pasākumu COVID-19 ierobežojumu dēļ, kurus tam vajadzēja izvērtēt pirms atbalsta pieprasīšanas/finansējuma saņemšanas, tas vai nu atmaksā piešķirto finansējumu biedrībai “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” vai īsteno pasākumu nākamajā gadā, taču šādā gadījumā zaudē tiesības piedalīties attiecīgā nākamā gada projektu konkursā.

Obligāts nosacījums projektu īstenotājiem: pasākumu sludinājumos, afišās, kā arī rakstos par notikušajiem pasākumiem, u.c. publiskotos materiālos jāietver atsauces uz pieteikuma iesniedzēju kā pasākuma īstenotāju un uz biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” piešķirto finansiālo atbalstu pasākuma īstenošanai. Ja šis noteikums netiks ievērots, tad pieteikuma iesniedzējs nevarēs saņemt atbalstu nākamā gada mazo projektu konkursā.

Papildu informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz , vai zvanot konkursa koordinatorei Lindai Krūmiņai, t. 29431271.