Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina LEADER projektu konkursa 1. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks:   2024. gada 15. aprīlis – 2024. gada 15. maijs

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1 Vietējās ekonomikas attīstība

Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 200 000 EUR

Rīcība 1.2. Tūrisma nozares pakalpojumu attīstība – paredzētais finansējums – 100 000 EUR

Kopējais pieejamais atbalsta apmērs – 300 000 EUR

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs Valkas ielā 16, Strenči, Valmieras novads, LV-4730

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties  arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv (www.zgauja.lv/?q=lv/content/sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategija-2023-2027-gadam ), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv (https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027)

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).  

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Linda Krūmiņa, t. 29163859

Administratīvās vadītājas asistente Dagnija Ūdre, t. 29219477

E-pasts: