Bibliotēkas – uz viena viļņa ar aktuālajām tendencēm sabiedrībā

Bibliotēkas projekts

Aktualitāte ar ilgtermiņa risinājumu

“Dod pieci!” – daudzi noteikti ir dzirdējuši šādu vārdu salikumu un, jautāti par tā nozīmi, visticamāk, pieminētu labdarības akciju, kuru kopš 2014. gada katru decembri rīko Latvijas Radio 5. Šogad labdarības maratons “Dod pieci!” norisinājās no 17. līdz 23. decembrim, īpaši akcentējot vides pieejamības problemātiku cilvēkiem, kuri saskārušies ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem.

Kodolīgi izteiktā doma “Dod pieci!” plašākā nozīmē sevī ietver sveicienu, viesmīlīgu sagaidīšanu, solidaritāti un drosmi izgaismot problēmas, kuras valsts un mēs, visa sabiedrība kopumā, spējam risināt, veicinot sabiedrības attieksmes maiņu un sniedzot praktisku atbalstu tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.

Bibliotēkas aktīvi iesaistās

Šajos procesos būtiska loma ir bibliotēkām, kas aktīvi reaģē, pēta sabiedrības vajadzības un papildina zināšanas, lai uzlabotu savus pakalpojumus un sniegtu vērtīgu ieguldījumu sabiedrības ilgtermiņa attīstībā. Bibliotēku pienākums ir ne tikai uzkrāt, saglabāt un nodrošināt brīvu piekļuvi informācijai, bet arī radīt atbilstošu vidi, kurā pakalpojumus ērti varētu izmantot cilvēki ar kustību vai redzes traucējumiem.

Izprotot nepieciešamību attīstīt sabiedriski tik aktuālās tēmas risinājumus, 2020. gada sākumā Mazsalacas novada pašvaldība un Mazsalacas pilsētas bibliotēka, sadarbojoties ar Valmieras integrētās bibliotēkas speciālistiem, iesaistījās starptautiskā ERASMUS+ projektā “TECH.LIBRARY”. Projekta mērķis ir pilnveidot publisko bibliotēku pakalpojumus lietotājiem ar redzes traucējumiem, izmantojot IKT (informāciju komunikāciju tehnoloģijas) rīkus, un veicināt bibliotekāru apmācību, lai uzlabotu kompetences darbā ar klientiem, kuri saskaras ar dažādiem redzes traucējumiem.

Sabiedrības vajadzību izpēte

Kā norāda Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijā ir vairāk nekā 12 000 redzes invalīdu. Tie ir cilvēki, kuri zaudējuši arī 70-80 % no spējām uztvert informāciju, tāpēc zudušas patstāvīgas rīcības spējas, un pasaulē veiktie zinātnieku pētījumi apstiprina, ka neredzība ir viena no vissmagākajām invaliditātes formām.

Mazajās pašvaldību publiskajās bibliotēkās līdz šim ir padomāts par vides pieejamību apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, bet nav īpaši aprīkotu darba vietu un atbilstošu pakalpojumu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Minēto iemeslu dēļ šī sabiedrības grupa bieži vien nav publisko bibliotēku apmeklētāju vidū, kā arī ir maz iekļauta vietējās kopienas aktivitātēs. Nereti tieši ērti uztveramas informācijas trūkums par kopienas aktualitātēm un iestāžu piedāvātajiem pakalpojumiem kavē aktīvu iesaisti.

Bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Jau vairākus gadus Valmieras integrētā bibliotēka piedāvā pakalpojumus cilvēkiem ar redzes traucējumiem: specializētu datortehnikas komplektu – telelupu Topaz, kas palīdz labāk salasīt drukātu tekstu un rokrakstu, kā arī aplūkot attēlus un nelielus priekšmetus; sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB) tiek piedāvāta iespēja saņemt LNerB ieskaņotās klausāmgrāmatas CD un zibatmiņas formātā un īpaši pielāgotas grāmatas palielinātajā drukā.

Visās Valmieras novada bibliotēkās vājredzīgiem cilvēkiem ir iespēja izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, kas ļauj piekļūt dažādiem tīmekļa resursiem. Informācijas tehnoloģiju ierīču (dators, planšete, telefons) un tīmekļa vietņu tehniskās iespējas ļauj izvēlēties lasīšanai piemērotāko krāsu kontrastu un burtu palielināšanas iespējas. Iesakām izmēģināt tādus bezmaksas digitālos resursus kā portāla Latvija.lv e-pakalpojumus, 3td e-grāmatu bibliotēku, Latvijas Nacionālās bibliotēkas audio ierakstus vietnē SoundCloud un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Digitālās bibliotēkas skaņu ierakstus. Bibliotekārs parādīs ierīču un tīmekļa vietņu lietošanas pamatprincipus.

Projekta “TECH.LIBRARY” aktivitātes

2021. gadā, īstenojot projekta “TECH.LIBRARY” aktivitātes, liela vērība tika pievērsta esošās situācijas – darba ar redzes invalīdiem – apzināšanai, izpētei un analīzei gan vietējā (novada bibliotēku), gan valstiskā līmenī, kā arī notikusi informācijas un pieredzes apmaiņa ar projektā iesaistītajām partnerorganizācijām. Projektā piedalās publiskās bibliotēkas no sešām valstīm – Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Horvātijas un Latvijas.

Padziļināta apstākļu izpēte rāda, ka bibliotēkās nereti trūkst mūsdienu prasībām atbilstošu tehnoloģiju un speciālā aprīkojuma, kas nepieciešams, lai cilvēki ar redzes traucējumiem varētu pilnvērtīgi izmantot bibliotēku pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, savukārt bibliotekāriem trūkst praktisku zināšanu par to, kā strādāt ar šiem klientiem, jo nav bijusi tieša saskare ar konkrēto sabiedrības grupu.

2022. gadā projektā “TECH.LIBRARY” plānotas vairākas vietēja mēroga aktivitātes novada iedzīvotājiem. To mērķis ir veicināt sadarbību un diskusijās noskaidrot, kā speciālisti Valmieras novada bibliotēkās varētu palīdzēt, pielāgojot jau esošos vai radot jaunus bibliotēku pakalpojumus tieši cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī esošajos apstākļos nodrošināt atbilstošu vides pieejamību. Projektā plānota arī nacionāla mēroga konference, kurā tās dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunizveidotās platformas TECH.LIBRARY piedāvātajiem risinājumiem vājredzīgu lietotāju un bibliotekāru atbalstam, kā arī saņems praktisku rokasgrāmatu zibatmiņas formātā par jaunākajām tehnoloģijām un to izmantošanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Mācāmies no pasaules pieredzes

Līdzīgi kā labdarības akcija “Dod pieci!” un tajā saziedotie līdzekļi sniedz kopības sajūtu, praktisku atbalstu un platformu noteiktu problēmjautājumu izcelšanai, arī starptautiskais projekts “TECH.LIBRARY” uzsver nepieciešamību veltīt īpašu uzmanību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, vienlaikus aplūkojot šo sabiedriski tik nozīmīgo jautājumu globālā kontekstā – projektā iesaistītie dalībnieki uzzina par pasaules līmeņa inovācijām, jaunām tehnoloģijām, darba formām un empātisku, jūtīgāku attieksmi pret citādo. Kopā mums izdosies!

Zane Berga, Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Anete Bērziņa, Valmieras bibliotēkas vecākā bibliotekāre