Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm

Bērni nometnēm

Valmieras novada pašvaldība aicina līdz 27. jūnijam plkst. 13.00 iesniegt bērnu un jauniešu vasaras nometņu pieteikumus. Pieteikties nometņu īstenošanai var jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska persona, vai valsts vai pašvaldības iestāde. Saskaņā ar VADLĪNIJĀM nometnes ir jāīsteno līdz 2023. gada 31. oktobrim.


Tirgus izpētes mērķa grupa ir Ukrainas un Latvijas bērni un jaunieši no 1. -12. klasei, bet ne vecāki par 18 gadiem.


Nometņu mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.


Atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā ir 50 euro apmērā (dienas nometne) vai 70 euro apmērā (diennakts nometne) par viena bērna dalību 3 dienu dienas nometnē un 5 dienu diennakts nometnē. Dienas nometnes programma dienā vismaz 6 stundas Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes. Bērnu dalība nometnē jānodrošina bez likumisko pārstāvju līdzfinansējuma.

Vadlīnijas Tirgus izpētes noteikumi, tehniskā specifikācija Atskaites veidlapa

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru, līguma nr.Nr.1-16.1/23-64 Pieejamais finansējums Valmieras novada pašvaldībai 34955,00EUR