Bāriņtiesa aicina pieteikties sevišķos aizbildņus

Aicina pieteikties sevišķos aizbildņus

Valmieras novada Bāriņtiesa informē, ka šī gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 779 “Kārtība, kādā veido sevišķo aizbildņu sarakstu un izmaksā atlīdzību sevišķajam aizbildnim” (turpmāk – noteikumi). Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 21. panta otro1 daļu, sevišķā aizbildņa pienākums ir uzklausīt nepilngadīgās personas viedokli, darīt to zināmu tiesai un aizsargāt nepilngadīgās personas tiesības un intereses konkrētajā administratīvajā lietā tiesā.

Par sevišķo aizbildni var būt persona, kas:

  • ieguvusi augstāko izglītību pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā iegūtās izglītības tematiskajā vai bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • ne agrāk kā pirms pieciem gadiem apguvusi speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • spēj pildīt sevišķā aizbildņa pienākumus.

Sevišķajam aizbildnim, kurš pēc tiesas uzaicinājuma pildījis sevišķā aizbildņa pienākumus, ir tiesības saņemt atlīdzību par tiesas uzdevumā paveikto darbu vienā tiesas instancē 300 eiro apmērā. Atlīdzību, pamatojoties uz tiesas uzziņu par piedalīšanos tiesā, izmaksā Tiesu administrācija tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Bāriņtiesa izveido un aktualizē sevišķo aizbildņu sarakstu, iekļaujot tajā sevišķos aizbildņus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir bāriņtiesas darbības teritorijā. Lēmumu par personas iekļaušanu sevišķo aizbildņu sarakstā pieņem bāriņtiesa.

Valmieras novada Bāriņtiesa aicina Valmieras novadā deklarējušās personas, kuras atbilst izvirzītajām prasībām, lai kļūtu par sevišķo aizbildni, vērsties bāriņtiesā ar rakstveida iesniegumu par personas iekļaušanu sevišķo aizbildņu sarakstā.Interesentus aicinām rūpīgi iepazīties ar iepriekšminētajiem Ministru kabineta noteikumiem (īpaši 3. un 5., 6. punktā noteiktās prasībām), lai izvērtētu savas iespējas sevišķa aizbildņa pienākumu pildīšanai.

Jautājumu gadījumā ar bāriņtiesu var sazināties pa tālr. 64207159 vai e-pastā, rakstot uz: .