Augsti novērtē ZAAO darbību vides jomā

ZAAO klientu pētījums

Ikgadējās klientu aptaujas rezultāti apliecina, ka SIA “ZAAO” klientiem ir svarīgi, ka uzņēmums nodrošina ne tikai kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, bet arī īsteno vides projektus un sniedz ieguldījumu nozares attīstībā.

Kā rāda 2022. gada novembrī veiktā ikgadējā SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā – ZAAO) klientu aptauja, klienti savstarpējo sadarbību ar ZAAO arī šajā gadā vērtē kā ļoti labu/labu, īpaši novērtējot uzņēmuma iesaisti vides projektu īstenošanā, kas ir arī viens no uzņēmuma stratēģiskiem mērķiem, vērsts uz ilgtspējīgas vides veidošanu un saglabāšanu. Kā nozīmīgu to vērtē 53 % respondenti, par ko gandarīta ir arī ZAAO Korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova: “Priecājamies, ka klienti ir pamanījuši un novērtē to, ka ZAAO īsteno vides projektus, modernizējot atkritumu apsaimniekošanas procesus, tādējādi samazinot kaitējumu apkārtējai videi, veicinot arī kopējās izpratnes veidošanos par šiem procesiem, kas ir būtiski, lai mērķi tiktu sasniegti!”

Apkopotajos datos redzams, ka nemainīgi augsts ir arī klientu apmierinātības indekss (turpmāk tekstā – KAI), sasniedzot 78 punktus no 100. Tas tiek noteikts, ņemot vērā gan sniegto vērtējumu par saņemtajiem pakalpojumiem, gan klientu vēlmi ieteikt citiem izmantot ZAAO pakalpojumus, kā arī uzticēšanos un kopējo sadarbību. KAI rādītājus pozitīvi ietekmē mūsu atkritumvedēju vadītāju un savācēju ikdienas darbs. Viņi ir mūsu uzņēmuma vizītkarte un nodrošina klientiem nozīmīgo profesionālo pakalpojuma sniegšanu.

Neskatoties uz to, ka telefona īsziņu jeb SMS sūtīšana savstarpējā komunikācijā vairs nav tik populāra, tieši par šo ZAAO pakalpojumu apmierinātība klientu vidū 2022. gadā ir pieaugusi. To pozitīvi vērtē Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants: “Piedāvājam dažādus SMS pakalpojumus un tie ir pieprasīti. Vispopulārākais ir atgādinājuma SMS par plānoto konteinera tukšošanas datumu, to izmanto lielākā daļa ZAAO klientu. Tāpat pēdējos 2 gadus nodrošinām paziņojuma nosūtīšanu pēc konteinera iztukšošanas, kā arī ar SMS palīdzību par rēķina apmēru un apmaksu informējam tos klientus, kuriem nav e-pasta adreses.”

Viens no klientu aptaujas mērķiem ir noskaidrot gan pilnveidojamās jomas, gan arī aspektus, kas būtu jāņem vērā jaunu pakalpojumu ieviešanā. 2022. gadā ir samazinājies to klientu skaits, kas vērtē ZAAO pakalpojumu pieteikšanas sistēmu kā ērtu, tās novērtējums ir 3,8 no 5 punktiem (2021. gadā 4,1 punkts). Pie šī jautājuma ir kopumā strādāts jau no 2022. gada vidus, jo drīzumā ZAAO klientiem tiks nodota lietošanā gan jauna uzņēmuma mājas lapa, gan klientu pašapkalpošanās portāls, kas tiek veidots, lai uzlabotu tieši šo pakalpojuma pusi. Domājot par jauniem pakalpojumiem, tika noskaidroti klientu paradumi un viedoklis gan par bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, kuru savākšanas sistēma jāizveido līdz 2023. gada beigām, gan EKO laukumu pakalpojumu pilnveidi un lietu nodošanas, apmaiņas vai iegādes centra izveidi, kas ir viena no LIFE Waste To Recources IP* projekta aktivitātēm, ko ZAAO īsteno kopā ar 21 sadarbības partneri. Sniegtie priekšlikumi un secinājumi ir vērtīgi un tiks ņemti vērā, strādājot pie projektu izstrādes.

Pateicamies ikvienam klientam gan par veltīto laiku aptaujas aizpildīšanā, gan par konstruktīviem priekšlikumiem un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!


*Eiropas Savienības LIFE programmas integrētais projekts Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala Sēne
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja