Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi / Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 31.08.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.430 (protokols Nr.12, 47.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, 22 zemes vienībās.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rūjienas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam, noteikto funkcionālo zonējumu Valmieras novada Lodes pagasta zemes vienībām (teritorija saskaņā ar Darba uzveduma 2.1 punktu) nosakot:

  • funkcionālās zonas “Lauksaimniecības teritorijas” (L) apakšzonu, kurā atļauta Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): vēja elektrostacijas un vēja parki un Inženiertehniskā infrastruktūra (14001) zemes vienībām, kur spēkā esošais zonējums noteikts “Lauksaimniecības teritorijas” (L);
  • funkcionālās zonas “Mežu teritorijas” (M) apakšzonu, kurā atļauta Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): vēja elektrostacijas un vēja parki un Inženiertehniskā infrastruktūra (14001) zemes vienībām, kur spēkā esošais zonējums noteikts “Mežu teritorijas” (M).

Priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 09.10.2023. var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – ģeoportāls) https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”, kā arī Pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Laumas Meleces, pa tālruni +371 26646704, elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu ar lokālplānojuma unikālo identifikatoru: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28275