Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Detālplānojumi / Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”

Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”

Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.pantu, kas noteic, ka plānošanas dokumentu izstrādi organizē un vada ar pašvaldības domes lēmumu apstiprināts izstrādes vadītājs – pašvaldības amatpersona vai darbinieks, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 27.10.2022. lēmumu Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.640) un Lēmuma Nr.640 pielikumu “Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei” (turpmāk – Darba uzdevums), Pašvaldībā 17.05.2023. saņemto SIA “Vidzemes mērnieks” iesniegumu (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/23/3814) par detālplānojuma priekšlikumiem,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj:

 1. izdarīt Lēmumā Nr.640 šādus grozījumus:
  1. “1. uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībām Purva ielā 5A, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415, Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408 un Purva ielā ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0004 (0.0258 ha platībā) ar mērķi radīt priekšnoteikumus savrupmāju apbūves īstenošanai, veicot zemes vienību sadali jaunās savrupmāju apbūves zemes vienībās, piekļuves nodrošināšanai pie tām veidojot ielu, un paredzot plānotai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu, kā arī detalizēt teritorijas izmantošanas nosacījumus, izmantošanas aprobežojumus un apbūves parametrus, atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteiktajam (turpmāk – detālplānojums);”;
  1. “2.  par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Pašvaldības Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāju Laumu Meleci;”;
 2. izdarīt Darba uzdevumā šādus grozījumus:
  1. “Detālplānojuma teritorija – zemes vienību Purva ielā 5A, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415 (platība 0,5294 ha), Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408 (platība 0,2249 ha) un Purva ielas ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0004 (0.0258 ha platībā) robežās, kopējā detālplānojuma teritorijas platība – 0,7801 ha.”;
  2. pielikums darba uzdevumam detālplānojuma istrādei. Atjaunota karte – “Izkopējums no Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada)”
 3.   lēmums stājas spēkā 2023.gada 31.augustā.