Atklāta digitālā platforma aprites ekonomikas veicināšanai

Lai veicinātu aprites ekonomiku, 1. novembrī   biedrība “Zero Waste Latvija” kopā ar partneriem – SIA “ZAAO”, biedrību “Zaļā brīvība”,  SIA “CleanR” un SIA “Eco Baltia VIDE” atklāja digitālo platformu aprites ekonomikas veicināšanai Lietovelreiz.lv. 

Lai veicinātu aprites ekonomiku, 1. novembrī   biedrība “Zero Waste Latvija” kopā ar partneriem – SIA “ZAAO”, biedrību “Zaļā brīvība”,  SIA “CleanR” un SIA “Eco Baltia VIDE” atklāja digitālo platformu aprites ekonomikas veicināšanai Lietovelreiz.lv

Jaunā platforma radīta, lai mudinātu iedzīvotājus piekopt ilgtspējīgāku praksi savā ikdienā un iesaistīties aprites ekonomikā. Tā ir kā ikdienas palīgs ar karti, kurā vienuviet iespējams atrast dažādus remonta un nomas pakalpojumu punktus visā Latvijā, kā arī saņemt katalogā pieejamās preces bezmaksas vai par simbolisku samaksu, tādējādi samazinot jaunu lietu iegādi un veicinot esošu lietu ilgāku mūžu.

Lietovelreiz.lv izstrādāta kā viens no posmiem Eiropas Savienības LIFE programmas integrētajam projektam “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”.

SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) kopīgā projekta īstenošanas ietvaros Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā veidos uzņēmējdarbībā orientētu remonta un pārstrādes centru jeb “Vidzemes reģionālo aprites ekonomikas centru” Valmierā, Dzelzceļa ielā 5.

Darbs pie centra izveides sākts jau 2022. gada aprīlī. Ir izstrādāts būvprojekts, kas iesniegts saskaņošanai būvvaldē. Šobrīd norit intensīvs darbs pie centra operacionālā darbības modeļa izstrādes, lai noteiktu sadarbību starp ZAAO, kas ir vietējā remonta un pārstrādes centra teritorijas īpašnieks, un centrā remontējamo vai pārstrādājamo dažādu priekšmetu un atkritumu piegādātājiem, sociāliem uzņēmējiem, kas iesaistīsies centra darbībā. Centra darbībā plānots iesaistīt marginalizētās grupas – ilgstošos bezdarbniekus (īpaši jauniešus un pirmspensijas vecuma personas). Tāpat tiek domāts, kā organizēt apmācības un izglītības pasākumus.

Plānots, ka “Vidzemes reģionālo aprites ekonomikas centrs” savu darbību uzsāks 2026. gada sākumā, vienlaikus intensīvāk iesaistoties arī platformas lietovelreiz.lv darbībā. Šobrīd platformā ir ZAAO kontaktinformācija un informācija par Aprites skapjiem, kurus biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar ZAAO izveidoja un izvietoja divos EKO laukumos – Cēsīs, Lapsu ielā 19, un poligona “Daibe” EKO laukumā.

Iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas tiek mudināti izpētīt platformas resursus, aktīvi veicināt lietu apriti un ilgāku to mūžu un dalīties ar savu ilgtspējīgas prakses pieredzi ar citiem.

Lai karti varētu papildināt, Lietovelreiz.lv projekta īstenotāji aicina ieteikt remonta meistarus, darbnīcas un nomas. To var izdarīt, rakstot uz e-pasta adresi

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.wastetoresources.varam.gov.lv.

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un tā ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

Informāciju sagatavoja:
Dina Lukaševiča-Lāce
Sabiedrisko attiecību vadītāja
t. +371 26457132
e-pasts
www.zaao.lv