Atdzims Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti

Igaunijas valsts mežu apsaimniekošanas centrs, Latvijas Valsts meža dienests un Dabas aizsardzības pārvalde – tolaik – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija 2010. gadā  realizēja vērienīgu  Igaunijas-Latvijas programmas projektu “Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā”. Projekta  ietvaros  tika veikta kultūrvēsturiskā mantojuma inventarizācija meža zemēs bijušajos Alūksnes, Valkas, Valmieras un Limbažu rajonos. Kā projekta galaprodukts tapa grāmata  “Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti  un izveidota “Gaujas/Koivas kultūrvēsturiskā taka”. Apskatei takā izvēlēti 42 objekti, pie kuriem izvietoti stendi ar informāciju latviešu, igauņu un angļu valodās. Kultūrvēsturiskās takas  garums ir 60 km, no tiem puse ir Latvijā un puse Igaunijā. Kultūrvēstures mantojuma takā joprojām iespējams iepazīties ar vēsturisku notikumu un darbu lieciniekiem. Dažādi objekti stāsta par mežsaimniecības vēsturi, senām robežām un ceļiem, akmens krāvumiem. Pārsvarā visi  no takas apskatei izvēlētajiem kultūrvēstures objektiem Latvijas pusē jau bija apzināti, izstrādājot Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” dabas aizsardzības plānu. Takas sākums Latvijā atrodas Valmieras novada, Plāņu pagasta Oliņās. Jāatzīst, ka Oliņu meža masīvs ir īpaši bagāts ar dažādām kultūrvēsturiskām vērtībām, kas savu aktualitāti nezaudē, bet laikam ritot, kļūst arvien nozīmīgākas. Ņemot vērā Oliņu meža masīvā sastopamo objektu vēsturisko vērtību, steidzami būtu nepieciešams nomainīt vecos, dažviet jau pie pamatnes satrunējušos informācijas stendus.  Pēc projekta pabeigšanas rūpes par takā izvietotajiem objektiem Latvijas pusē uzņēmās Dabas aizsardzības pārvalde, taču  turpmāk vairs neplāno atvēlēt finanšu līdzekļus takas infrastruktūras uzturēšanai. Desmit gadu laikā īpaši uzlabojumi takas uzturēšanā nav veikti, vien  atsevišķu stendu remonts un atsevišķu bojāto konstrukciju aizvākšana.

Liela daļa Gaujas kultūrvēsturiskās takas maršruta, kas atrodas AAA “Ziemeļgauja” aptuveni 15 kilometru garumā,  ietverot 9 apskates  objektus, atrodas nesen izveidotajā Latvijas – Igaunijas garās distances pārrobežu pārgājienu maršrutā “Mežtaka” (CB779 The Forest Trail) posmā. Visos 9 objektos, kas ietver senu īpašumu – “Oliņu”, “Vecmāju” un “Kaķu” apkaimi, informatīvā infrastruktūra novecojusi, neatgriezeniski bojāta vai nav sastopama vispār. Pie 3 objektiem informatīvā infrastruktūra neatgriezenisko bojājumu  dēļ dotajā brīdī vairs nav pieejama. Tur nepieciešams informāciju uzstādīt no jauna.  Pie 6 objektiem vecie stendi aizstājami ar jauniem.

Jāpiebilst, ka 5 no minētajiem 9 kultūrvēsturiskās takas objektiem atradīsies arī Lauku partnerības “Ziemeļgauja”  starptautiskajā projektā  “Sēņu ceļš” plānotajā maršrutā sēņotājiem.

Ieceri par informācijas stendu atjaunošanu atbalstījis Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) projektā “Tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana Gaujas kultūrvēsturiskajā takā”, piešķirot finansējumu 2 340,00 EUR apmērā, pašvaldības līdzfinansējums – 234,00 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Iveta Ence, projekta vadītāja

Mob.tālr.: 29436275