Atbalsts Valmieras novada daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei

Atbalsts Valmieras novada daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei

Valmieras novada daudzbērnu ģimeņu atbalstam noteikts pabalsts mācību piederumu iegādei 40 eiro apmērā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš apgūst obligāto pamatizglītību no 1. – 9. klasei. Turpmāk daudzbērnu ģimenes statusu pabalsta saņemšanai varēs apliecināt ar derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai “Goda ģimene”, ja vismaz vienam no vecākiem un vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Atbalstu daudzbērnu ģimene var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā. Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir un izmaksā Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un Sociālo lietu pārvaldes lēmumu. Tas tiek izmaksāts, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Iesniegumu iesniedzot klātienē, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai “Goda ģimene”. Savukārt iesniegumu nosūtot elektroniski vai pa pastu, nepieciešams pievienot apliecības kopiju – apliecības abas puses ar redzamu apliecības numuru un bērnu vārdiem, uzvārdiem, kuri iekļauti kā daudzbērnu ģimenes bērni.

Aicinām iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot divas iespējas:

Iesniegumu papīra veidā var iesniegt:

  • Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās;
  • savai dzīvesvietai tuvākajam sociālajam darbiniekam;
  • vai arī nosūtot Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei adresētu iesniegumu pa pastu (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201).

Atgādinām, ka par 9. klašu skolēniem pabalstu mācību piederumu iegādei var saņemt līdz mācību gada beigām. Savukārt topošo pirmklasnieku vecāki atbalstam aicināti pieteikties sākot ar jaunā mācību gada 1. septembri.

Atbalsts Valmieras novada daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei

Grozījumi veikti 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei”, kas apstiprināti Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 2022. gada 24. novembrī un stājās spēkā 2022. gada 22. decembrī.