Atbalsts iedzīvotājiem Valmieras novadā

Lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu vienotu pašvaldības atbalsta funkciju visiem novada iedzīvotājiem, sociālās palīdzības un atbalsta saistošie noteikumi bija pirmie, pie kuru izstrādes strādāja Valmieras novada pašvaldība.

15. septembrī stājās spēkā Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā”, kuros noteikti materiālā atbalsta veidi un apmērs Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, to pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība.

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Bērna piedzimšanas gadījumā pabalsta apmērs ir 200 eiro un to piešķir par katru bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas, iesniedzot iesniegumu Valmieras novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā.

Pabalstu var saņemt:

  • viens no bērna vecākiem, ja vismaz vienam no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas brīža ir Valmieras novadā;
  • persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem;
  • viens no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pabalsta piešķiršanas mērķis ir palīdzēt mājsaimniecībai uzlabot sociālo situāciju un iekļauties sabiedrībā. Vienai mājsaimniecībai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Valmieras novadā pēdējos 12 mēnešus, piešķiramā pabalsta kopējais apmērs ir ne vairāk kā 300 eiro kalendāra gadā.

Pirms lēmuma par pabalsta piešķiršanu Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālists veiks mājsaimniecības sociālās situācijas, vajadzību un resursu novērtējumu un sagatavos sociālās rehabilitācijas plānu.

Lai saņemtu pabalstu, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums.

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņem personas, kuras sasniegušas 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk par 100 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus pirms pabalsta saņemšanas ir deklarēta Valmieras novadā.

Valmieras novada iedzīvotājiem 80, 85, 90 un 95 gadu jubilejā izmaksā pabalstu 25 eiro apmērā, savukārt personai 100. dzimšanas dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā – 150 eiro apmērā.

Pabalsta saņemšanai nav nepieciešams iesniegums.

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu piešķir, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtais apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 500 eiro. Pašvaldības piešķirtā pabalsta apmēru veidos starpība starp 500 eiro un VSAA piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru, bet ne vairāk kā 300 eiro.

Pabalstu piešķir par personu, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas ir bijusi Valmieras novadā.

Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu un apņemas veikt vai ir veikusi mirušās personas apbedīšanu. Iesniegumam jāpievieno personas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), VSAA lēmuma kopija par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc personas miršanas dienas.

Pašvaldība materiālo atbalstu var izmaksāt skaidrā vai bezskaidrā naudā, pārskaitot to pieprasītāja kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai mantas veidā, sveicot iedzīvotājus zīmīgā dzīves jubilejā, vai pēc vienošanās ar pieprasītāju pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā, piemēram, apbedīšanas pabalstu izmaksājot apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam.

Iesnieguma veidlapas pieejamas šeit.