Atbalstam algu subsīdijai par oktobri un novembri var pieteikties no 22. novembra līdz 15. decembrim

Lai palīdzētu uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem Covid-19 straujās izplatības dēļ valstī noteikto ierobežojumu laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta programmu, kas paredz darbinieku darba algas, pašnodarbināto ienākumu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanu – atbalstu algu subsīdijai. To izmaksās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) gan par oktobri, gan novembri varēs iesniegt, sākot ar šī gada 22. novembri un līdz 15.decembrim.

Lai skaidrotu svarīgākos jautājumus par iespēju darba devējiem un iedzīvotājiem, kas veic saimniecisko darbību, pieteikties un saņemt atbalstu algu subsīdijai, VID aicina pieslēgties tiešsaistes semināriem:

16.11.2021. pl. 10.00-11.00Algu subsīdijas. Seminārs darba devējiem

22.11.2021. no pl. 11.00-12.30Algu subsīdijas. Seminārs pašnodarbinātajiem, autoriem un patentmaksātājiem”.

Atbalsts algu subsīdijai ir pieejams darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām – fiziskām personām, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, vai mikrouzņēmumu īpašniekiem vai individuālajiem komersantiem (turpmāk – pašnodarbinātās personas) to ienākumu kompensēšanai, kā arī patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai. 

Atbalsts algu subsīdijai ir pieejams par diviem mēnešiem, no šī gada 1.oktobra līdz 30.novembrim, bet ne ilgāk, kā ir spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Jāņem vērā, ka minētais atbalsts tiks piešķirts tiem darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, vai, piesakoties atbalstam par oktobri, uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties atbalstam par novembri, ir pabeigta vakcinācija (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju), vai ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties.

Kas var saņemt atbalstu algu subsīdijai?

Atbalstam algu subsīdijai var pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem šā gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
  • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Kā aprēķina atbalstu algu subsīdijai darba devējiem?

  • darbiniekam – 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksaspar laikposmuno 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, bet ne vairāk kā 700 eiro kalendāra mēnesī;
  • darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru un nomaksāt nodokļus par darbinieku algu. 

VID pieprasīto atbalstu algu subsīdijai izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaita to uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu un EDS paziņo par to darba devējam. Savukārt, darbinieku par atbalsta izmaksu informē tā darba devējs.

Kā aprēķina atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātajām personām un patentmaksātājiem?

  • pašnodarbinātai personai 50% apmērā no cilvēka deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
  • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
  • patentmaksas maksātājam 250 eiro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas​. Ja ar 2021. gada 1. oktobri patentmaksas maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, tam izmaksājams atbalsts kā patentmaksas maksātājam;
  • pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Pašnodarbinātām personām (t.sk. mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem) saņemtās algu subsīdijas jānorāda savos saimnieciskās darbības ienākumos un no tās jānomaksā nodokļi tāpat kā no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

VID pieprasīto atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaita atbalstu uz iesniegumā norādīto bankas kontu un paziņo par to EDS.  

Kā pieteikties atbalstam algu subsīdijai?

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu algu subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.

Pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji pieteikumu algu subsīdijai par sevi aizpilda paši.

Atbalstam par oktobri un novembri varēs pieteikties līdz 2021. gada 15. decembrim.

Darba devējs līdztekus iesniegumam iesniedz arī darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.

Ierobežojumi atbalsta algu subsīdijai saņemšanai

Ir vairākas nozares, kuru darbību neietekmē valstī noteiktie ierobežojumi, tāpēc komersantiem, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šajās nozarēs, atbalsts algu subsīdijai nav paredzēts. Šo nozaru saraksts ir noteikts Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumos Nr.723 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” 3.pielikumā.

Ministru kabinets paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad atbalstu algu subsīdijai saņemt nevarēs.

Tā, piemēram, atbalstu atteiks darba devējam, ja tas nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem; ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process; ja darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 eiro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums. Atbalsts nav paredzēts darba devēja padomes locekļiem.

Savukārt pašnodarbinātie nesaņems atbalstu, piemēram, ja pašnodarbinātās personas nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu; ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process; ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas, kā arī, ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2021. gada 30. septembra.

Tāpat atbalstu nevarēs saņemt cilvēki, kas par atbalsta mēnesi saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros.

Atbalstu cilvēks nesaņems arī par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts.

Jāņem arī vērā, ka atbalsta algu subsīdijai kopsumma, ko veido piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, kopā nedrīkst pārsniegt 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Visi minētie nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr.723 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos“.

Uzņēmumi var pieteikties grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai no šī gada 22. novembra līdz 15. decembrim.

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas trešo izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams vienreizējs valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri var pieteikties, sākot no šī gada 22. novembra līdz 15.decembrim Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Tā kā abu atbalsta programma saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID uzsāks saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Lai skaidrotu svarīgākos jautājumus par iespēju uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kas veic saimniecisko darbību, saņemt grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, VID jau rīt, 16.novembrī, pl. 13.00 aicina pieslēgties tiešsaistes semināram “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai. Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem”.

Uzņēmumiem pieejams vienreizējs atbalsts 30% no to aprēķinātās bruto darba algas kopsummas, tai skaitā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts par atbalsta perioda mēnesi ir 100 000 eiro. Maksimālais saistītu personu grupai [1] pieejamais atbalsts –  1 800 000 eiro.

Atbalsts būs pieejams gan sīkiem(mikro), maziem un vidējiem, gan lieliem uzņēmumiem, kas reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu  2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
  • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Lai saņemtu atbalstu, uzņēmumam jāatbilst Eiropas Komisijas noteiktajai [2] mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma definīcijai.

Šajā atbalsta programmā jāņem vērā, ka, piesakoties atbalstam grantam un atbalstam algu subsīdijai, prioritāri VID izmaksās atbalstu algu subsīdijai, un pēc tam grantu, ņemot vērā noteikumos noteikto ierobežojumu, ka  uzņēmuma atbalsta mēneša apgrozījums kopā ar piešķirto atbalstu algu subsīdijai un grantu nedrīkst pārsniegt 90 % no salīdzināmā apgrozījuma – vidējā apgrozījuma 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.

Jāņem arī vērā, ja uzņēmums pieteiksies valsts atbalstam tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad šo noteikumu ietvaros saņemtais atbalsts tiks atskaitīts no valsts atbalsta summas, kas var tikt saņemta par valsts atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām

Kā pieteikties atbalstam?

Atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri var pieteikties, sākot no šī gada 22. novembra līdz 2021. gada  15. decembrim. Atbalstam jāpiesakās, aizpildot iesnieguma formu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Atbalstu VID izmaksās 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Atbalsta pasākumu īstenošanai pieejami kopumā 240miljoni eiro,un VID atbalstu piešķirs šī finansējuma ietvaros, ievērojot uzņēmumu iesniegumu iesniegšanas secību. Atbalsta saņēmēju sarakstu VID publicēs savā tīmekļa vietnē.

Ierobežojumi jauno atbalsta pasākumu saņemšanai

Ir vairākas nozares, kuru darbību neietekmē valstī noteiktie ierobežojumi, tāpēc komersantiem, kas veic pamatdarbību šajās nozarēs, atbalsts nav paredzēts. Šo nozaru saraksts ir noteikts Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 722 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” 2.pielikumā.

Ministru kabinets paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad atbalstu saņemt nevarēs. Atbalstu nepiešķirs, ja uzņēmumam ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro un, kuriem nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai nav noslēgts vienošanās līgums.

Atbalstu nevar saņemt vidēji vai lieli uzņēmumi, kuri jau 2019. gada 31. decembrī un arī atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāmi par nonākušiem grūtībās. [3] Šis ierobežojums attiecas arī uz mikro un mazajiem uzņēmumiem, ja  ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.

Atbalstam nevar pieteikties, ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra un nav tajā atjaunots vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība, kā arī ja uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2021. gada aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā, ja apgrozījuma kritums salīdzināts ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, vai uzņēmums 2021. gada brīvi izvēlētu triju mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada oktobrī VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā, ja apgrozījuma kritums salīdzināts ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā.

Atbalstu nepiešķirarī, ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par uzņēmuma nodokļu saistību, muitas jomas vai par darba tiesisko attiecību pārkāpumiem, izņemot gadījumus, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro.

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai nav paredzēts kredītiestādēm un finanšu iestādēm, finanšu starpniekiem, publiskām personām [4] un uzņēmumiem, kas darbojas zvejniecības, akvakultūras vai lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē arī tajā gadījumā, ja tā būs atbalsta pretendentu papilddarbība.

Visi minētie nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr.722 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai“.

Citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes pārvarēšanai

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Informāciju sagatavoja VID Sabiedrisko attiecību daļa


[1]Saistītās personas ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv vienas no šīm attiecībām: (1) uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā; (2) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras dalībnieku vairākumu citā uzņēmumā; (3) uzņēmumam ir tiesības īstenot noteicošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem; (4) uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.

[2]Komisijas 17.06.2014. Regula Nr.651/2014

[3]17.06.2014. Regula Nr.651/2014 – 18.punktā noteiktā definīcija

[4] kapitālsabiedrībai, publiskas personas kontrolētai kapitālsabiedrībai, publiski privātai kapitālsabiedrībai, privātai kapitālsabiedrībai, meitas sabiedrībai, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībai