Atbalsta centra “LAIVA” Rūjienas dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi svin gada jubileju

Latvijas 105. dzimšanas dienas priekšvakarā, 17. novembrī, sirsnīgā gaisotnē atzīmēta atbalsta centra “LAIVA” Rūjienas grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra gada jubileja, lai, klātesot darbiniekiem, iemītniekiem un centra draugiem, atskatītos uz paveikto un iezīmētu nākotnes ieceres.

Centra sociālā darbiniece Jana Zīle, kura līdz ar centra atvēršanu ir atgriezusies savā dzimtajā pusē pēc darba gaitām Rīgā, pastāstīja, ka pašlaik grupu dzīvokļos ir 13 iemītnieki, bet dienas aprūpes centru apmeklē 16 cilvēki. Šos pakalpojumus saņem iedzīvotāji no visa Valmieras novada. “Pirmais gads centra iemītniekiem un darbiniekiem ir aizvadīts iepazīšanās zīmē, lai viens otru labāk izprastu un veiksmīgi sastrādātos. Ikdienā iemītnieki piedalās dažādās radošās nodarbībās, piemēram, izšuj, veido dažādus sadzīvē noderīgus priekšmetus no māla vai koka. Laba sadarbība ir izveidojusies ar Mazsalacas sociālo pakalpojumu centru, nupat abu centru iemītnieki kopīgi svinējuši Mārtiņdienu.”

Atzīmējot centra pastāvēšanas pirmo jubileju, to sveikt devas arī Valmieras novada pašvaldības domes deputāts, Sociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētājs Guntars Štrombergs, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos – Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs Ivo Virsis, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietniece, Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle un Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece. Sveicot centru dzimšanas dienā, Valmieras novada pašvaldības pārstāvji atzina, ka, ienākot mājīgajās telpās, ir jūtama labestība un prieks. Iemītniekiem  kopā ar darbiniekiem ir izdevies pilnvērtīgi apdzīvot telpas un radīt siltu māju sajūtu. Tāpat pašvaldības pārstāvji izteica gandarījumu par Rūjienas novada pašvaldības iesākto un esošās Valmieras novada pašvaldības turpināto darbu pie ēkas atjaunošanas un sociālo pakalpojumu nodrošināšanas deleģēšanas biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”, kas ir bijis pareizs lēmums, jo ir sakārtota ne vien vēsturiska ēka, bet arī radīta iespēja saņemt sabiedrībai ļoti nepieciešamus sociālos pakalpojumus.

Jubilejas pasākumā izskanēja svētku uzrunas un apsveikumi. Pasākumu kuplināja muzikāli priekšnesumi Valmieras Viestura vidusskolas puišu trio “TEPAT” un centra iemītnieces Dagnijas Tamužas izpildījumā.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā izveidota Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas vēsturiskās slimnīcas koka ēkā izveidoti grupu dzīvokļi 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Tāpat ēkā darbojas arī dienas aprūpes centrs ar 18 vietām.

Īstenojot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā”, 2022. gada 28. oktobrī Rūjienā, Valdemāra ielā 26, tika atklāta atjaunotā vēsturiskā slimnīcas koka ēka. Tās infrastruktūra pielāgota sociālo pakalpojumu sniegšanai, lai šeit turpmāk darbotos dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi. Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai Rūjienā no 2022. gada 1. novembra ir deleģējusi biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”.