Ar pētījumu par studentu priekšstatiem par caurviju prasmju apguvi tiešsaistes sociālo simulāciju laikā noslēgts Vidzemes Augstskolas projekts

Publikācijā, kas tapusi projekta “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (SimGames) ietvaros, uzmanība tiek pievērsta augstskolu mācīšanas pieejām, lai studentiem nodrošinātu iespējas attīstīt caurviju prasmes, kas palīdzēs gūt panākumus turpmākā karjerā.

Līdz šim bijis maz pētījumu par caurviju prasmju pilnveidi tiešsaistē, tādejādi paverot iespējas projekta pētniekiem no Vidzemes Augstskolas (ViA), Viļņas Universitātes un Tartu Universitātes, izpētīt sociālo simulāciju kā tiešsaistes studiju metodes ieguvumus un ierobežojumus.

Rezultāti parāda, ka pētījuma dalībnieki – 32 studenti abos simulācijas vingrinājumos galvenokārt izmantoja savas komunikācijas, stratēģiskās domāšanas un plānošanas prasmes. Pirms un pēc simulāciju īstenošanas aizpildītās pašnovērtējuma formas palīdzēja studentiem saprast, kuras transversālās prasmes viņiem ir nepieciešamas un kuras viņi vēlas attīstīt tālāk.

SimGames projekta saturiskā vadītāja un ViA asociētā profesore un pētniece Agnese Dāvidsone stāsta: “Simulāciju laikā studentiem nācās intensīvi sadarboties ar grupas locekļiem, citām grupām un mācībspēkiem, jo abās testēšanas sesijās tika pieredzēti arī tehniski traucējumi. Mēs secinām, ka tiešsaistes sociālā simulācija ir produktīva interaktīva studiju metode, kas palīdz studentiem pilnveidot viņu transversālās prasmes un stimulē pašrefleksiju.”
Tāpat pētnieki norāda, ka, īstenojot sociālo simulāciju tiešsaistē, pastāv papildu pedagoģiskā atbildība: digitālās platformas izvēle un iespējamie tehniskie traucējumi, piemēram, interneta savienojuma zudums vai pēkšņas dažu platformas funkciju darbības traucējumi, var novirzīt uzmanību no pašas simulācijas.

Projekta “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” laikā ir notikušas vairākas projekta aktivitātes – partneru sanāksmes, rezultātu izplatīšanas pasākumi ViA starptautisko nedēļu ietvaros, kā arī visa projekta laikā docētāji un studenti piedalījās tiešsaistes un klātienes treniņos. Projekta ietvaros izstrādāti četri dažādi sociālo simulāciju scenāriji, un tie testēti gan klātienē, gan tiešsaistē visās trijās Baltijas valstīs kopā ar studentiem.

Ar projekta laikā sagatavotajiem materiāliem angļu valodā var iepazīties šeit.

Projekta laikā tika īstenoti sekojoši rezultāti – izveidota rokasgrāmata un metodiskais palīgmateriāls par sociālo simulāciju izstrādi un īstenošanu, izveidoti sociālo simulāciju scenāriji un tehnoloģisko rīku apraksts, aizvadīti apmācību semināri docētājiem un sagatavotas apmācību programmas, izstrādāti un pārbaudīti instrumenti studentu kompetenču novērtēšanai, kā arī sagatavotas un apstiprinātas divas zinātniskās publikācijas.

“Covid-19 ietekmē projekta aktivitātes lielākoties tika pārceltas tiešsaistes vidē, daļēji apgrūtinot darbu pie gala rezultātiem, kā arī liekot projekta īstenošanu pagarināt par trim mēnešiem. Bet kopumā, neskatoties uz šiem apgrūtinājumiem, vērtējam projekta īstenošanu kā ļoti veiksmīgu, jo viss plānotais tika īstenots. Ar projekta partneriem apspriežam arī ieceres un idejas turpmāku projektu īstenošanai,” norāda Agnese Dāvidsone.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) “Sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņas jomā” stratēģiskās partnerības projekts augstākās izglītības sektorā “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (2018-1-LV01-KA203-046981) tiek īstenots no 2018. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. augustam.