Apstiprināts zemes nomas maksas cenrādis Valmierā

26. maija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināja zemes nomas maksas cenrādi Valmieras novada pašvaldībai piederošām zemes vienībām Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Zemes nomas maksa ir noteikta ar mērķi – iznomāt zemes vienības īslaicīgiem publiskiem komerciāla rakstura izklaides pasākumiem.

Balstoties uz esošo nekustamā īpašuma tirgus situāciju, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteicis nomas maksu katrai konkrētai zemes vienībai dienā.

Īslaicīgai nomai pieejamās zemes platības:

Nr.p.k.Zemes vienības adrese, platībaZemes kadastra apzīmējumsMērv.maksa bez PVNPVNnomas maksa ar PVNaprēķina veids
1.Dīvaliņa iela 15, Valmiera, Valmieras novads (zemes vienības daļas platība ~5582 m2)9601 009 0316Eur/dienā100,0021,00121,00pēc sertificēta vērtētāja vērtējuma
2.Raiņa iela 3, Valmiera, Valmieras novads (zemes vienības daļas platība ~2300 m2)9601 001 1914Eur/dienā50,0010,5060,50pēc sertificēta vērtētāja vērtējuma
3.Vienības laukums, Valmiera, Valmieras novads (zemes vienības platība 9720 m2)9601 016 0108Eur/dienā60,0012,6072,60pēc sertificēta vērtētāja vērtējuma

Likuma “Par pašvaldībām” 14. pants nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.