Apstiprināts Valmieras novada pašvaldības budžets

31. janvārī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja Valmieras novada pašvaldības budžetu 2023. gadam.

2023. gadā Valmieras novada pašvaldības budžeta ieņēmumi, ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā, plānoti 118,04 miljoni eiro. Būtiskākās prioritātes 2023. gadā būs iedzīvotājiem nozīmīgo pamatpakalpojumu nodrošināšana, izglītības pakalpojuma nodrošināšana, esošā sociālā atbalsta nodrošināšana novada iedzīvotājiem, uzsākto infrastruktūras objektu īstenošana, augstas gatavības projektu sagatavošana ārējā finansējuma piesaistei nākotnē.

Lielākais īpatsvars 2023. gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) (90,4 %). IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetu ir 75 % un 25 %.

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) veido 9,2 % no ieņēmumiem. 2023. gadā NĪN nodokļa likmes saglabātas iepriekšējā apmērā, t. sk. nosacījums, ka paaugstināta likme – 1,5 % – tiek saglabāta, ja uz 01.01.2023. gadu īpašumā nav deklarētu personu. 2023. gadā NĪN atvieglojumi tiks piemēroti personām, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”. Savukārt atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2023. gadā paredzēti arī visā Valmieras novada teritorijā vienoti NĪN atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām – gan fiziskām personām, gan uzņēmējiem.

Kara darbība Ukrainā izraisījusi globālas ekonomiskās pārmaiņas visā pasaulē, tostarp Latvijā, ietekmējot arī pašvaldībai veicamās funkcijas un budžetu. 2023. gada budžets sagatavots, ievērtējot paaugstinātās pakalpojumu un izejmateriālu, tostarp energoresursu, cenas, tādējādi vairāk līdzekļus novirzot iestāžu uzturēšanai. Ietekmi budžeta izdevumu sadaļā rada arī minimālās algas palielinājums. Līdz ar to 2023. gadā finansējums primāri tiek novirzīts iesākto objektu un aktivitāšu īstenošanai, un apjomīgu jaunu projektu uzsākšana šobrīd netiek plānota. Par papildu attīstības projektiem un pasākumiem pašvaldība lems pēc valsts budžeta apstiprināšanas, veicot grozījumus pašvaldības 2023. gada budžetā.

2023. gada budžeta izdevumu daļa plānota 117,97 miljoni eiro. Nemainīgi svarīgi pašvaldībai ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo atbalstu – atvieglojumus, pabalstus un pakalpojumus. 2023. gadā sociālajai aizsardzībai plānots novirzīt finansējumu 10,7 % jeb 12,63 milj. eiro apmērā. Pašvaldība nodrošina 14 dažādus sociālo pabalstu un palīdzības veidus, kā arī 18 dažādus sociālo pakalpojumu veidus, t.sk. garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, mājokļa atbalstam, atbalstam daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei, bērna piedzimšanai, veselības aprūpei un krīzes situācijām, sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem, senioriem u.c. Pašvaldība nodrošinās pansionāta “Valmiera” un sociālā aprūpes centra “Lode” darbību, kā arī īstenos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, nodrošinās Valmieras novada Bāriņtiesas darbību. Turpināsies atbalsts nevalstiskajām organizācijām, kas nodrošina tām deleģētos sociālās funkcijas uzdevumus. Turpināsies sadarbība ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, aprūpe mājās, nakts patversmes pakalpojums bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, dienas aprūpes centru un grupu dzīvokļu pakalpojumu, specializēto darbnīcu nodrošināšanai.

Izglītības pakalpojuma nodrošināšanā pašvaldība nākamajā gadā ieguldīs 43,9 % jeb 51,8 milj. eiro no kopējiem pašvaldības izdevumiem. 2022./2023.mācību gadā Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 2783 bērni, bet vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs mācās 6100 skolēni, speciālās izglītības iestādēs Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā un Ziemeļvidzemes pamatskolā mācās 303 bērni. Interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes apmeklē 2661 audzēknis.

Liela daļa finansējuma paredzēta bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamatizglītības, vispārējās un interešu izglītības darbinieku atalgojumam. 2023. gadā tiek saglabāti atvieglojumi noteiktām grupām izglītojamo ēdināšanas maksas un interešu izglītības maksas atvieglojumiem. 2023. gadā pašvaldība turpinās iniciatīvu izglītojamajiem “Par teicamām sekmēm mācību darbā”, peldētapmācību un slidotapmācību, kā arī brīvpusdienu nodrošināšanu no 1. līdz 6. klasei.

2023. gadā turpināsies vairāki investīciju projekti: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecība, noslēgumam tuvojas dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B pārbūve, Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana. 2023. gadā vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) un vispārējās izglītības iestādēs plānoti dažādi remontdarbi. Tāpat noslēgumam tuvojas Valmieras 2. vidusskolas PII iestādes “Varavīksne” telpu paplašināšanas darbi, lai jau jaunajā mācību gadā PII varētu papildus apmeklēt 110 bērni. PII “Burtiņš” (Valmiermuižā) teritorijā turpināsies lietus ūdens ietekmes novēršanas darbi. Vairāku izglītības iestāžu ēkās paredzēts veikt ēku un telpu remontdarbus, tāpat paredzēti teritoriju labiekārtošanas darbi, plānots izbūvēt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju un veikt citus darbus.

Tāpat plānota informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un programmatūras iegāde, mēbeļu, aprīkojuma sporta nodarbībām, mūzikas instrumentu u. tml. iegāde. Turpināsies ES līdzfinansēto projektu īstenošana – atbalsts priekšlaicīgas mācības pārtraukšanas samazināšanai un izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Paredzēts finansējums Valmieras novada izglītības iestāžu skolēnu pārvadājumiem, ko atbilstoši iepirkumam nodrošinās divi pakalpojuma sniedzēji.

Kultūras jomā 2023. gadā plānota daudzveidīga kultūras programma un vairāk nekā 100 amatiermākslas kolektīvu darbība. Tiks nodrošināta visu pašvaldības finansēto kultūras iestāžu (kultūras centri, tautas nami, muzeji, bibliotēkas) darbība, kā arī ieilgušās teātra ēkas pārbūves apstākļos paredzēts finansējums Vidzemē vienīgā profesionālā teātra – Valmieras Drāmas teātra, darbības atbalstam. Nozīmīgs finansējums paredzēts Valmieras novada pašdarbnieku kolektīvu dalībai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norisēs.

Valmieras novads var lepoties ar spēcīgu sporta nozari, ko apliecina atkārtoti saņemtā “Trīs zvaigžņu balva 2022” nominācijā “Gada sporta pašvaldība”. 2023. gadā nacionālajā sporta bāzē plānotas vairākas nacionāla un starptautiska līmeņa sacensības: pasaules čempionāta florbolā sievietēm kvalifikācijas turnīrs; BMX riteņbraukšanas trasē plānoti divi posmi “Eiropas kauss BMX” sacensībās; Latvian Open starptautiskais florbola turnīrs; starptautiskais basketbola turnīrs jauniešiem. Jāņa Daliņa stadionā un vieglatlētikas manēžā 2023. gadā plānots nodrošināt gan dažādas sacensības, gan Latvijas un ārvalstu sportistu treniņnometnes. Turklāt stadions un stadiona labiekārtotā teritorija ir brīvi pieejama ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam.

Ekonomiskās attīstības veicināšanai turpināsies Valmieras Rūpniecības un eksporta parka un Valmieras Industriālā parka (VIP) attīstības projektu ieviešana. VIP uzsākta teritorijas atmežošana, attīrīšana no militārā piesārņojuma (teritorijas sanācija).

Tāpat paredzēts finansējums ielu un ceļu uzturēšanai, tostarp atsevišķu posmu pārbūvei. Turpināsies ES līdzfinansētā projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – Linarda Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/ izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” pārbūves darbi.

Dažādi remontdarbi plānoti pašvaldības ēkās visā novada teritorijā, kā arī būvprojektu izstrāde. Līdzekļi paredzēti novada teritorijas plānojuma un detālplānojumu izstrādei, kā arī tematiskām izpētēm.

Pašvaldības finansējums paredzēts dažādu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam, piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un pagalmu labiekārtošanas programmai, iedzīvotāju mājsaimniecību pieslēgšanai centralizētiem ūdensapgādes tīkliem, iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta pasākumiem, līdzdalības budžetam iedzīvotāju izvirzītiem dzīvesvides uzlabošanas projektiem, nometņu, kultūras un sporta projektiem, novada mēroga pasākumiem sportā, tūrismā, kultūrā.

Nodarbinātības jautājumu risināšanai paredzēts subsidēt darbavietas bezdarbniekiem, kā arī veicināt novada skolēnu nodarbinātību vasarā.

Diennakts režīmā turpinās darboties Operatīvās informācijas centrs ar iespēju iedzīvotājiem izmantojot bezmaksas tālruni 8484 saziņai ar dežurantu, lai informētu par neatliekami risināmiem jautājumiem (sabiedrisko kārtību, infrastruktūras bojājumiem u. tml.).

Valmieras novada pašvaldības budžets veidots, lai īstenotu Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentos (novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2038. gadam apstiprināta ar pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu) ietvertos rīcības virzienus un iniciatīvas, mērķus un prioritātes, kā ilgtermiņa prioritātes nosakot veselu, radošu un zinošu sabiedrību, pievilcīgu dzīves vidi un rosīgu ekonomiku.

Vairāk informācijas lūdzam skatīt pašvaldības tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv, lasot budžeta paskaidrojuma rakstu: https://www.valmierasnovads.lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/publiskas-apspriesanas/saistoso-noteikumu-publiskas-apspriesanas/