Apstiprināts Valmieras novada pašvaldības 2021. gada budžets

29.jūlijā Valmieras novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžetu. To veido Valmieras novadā apvienoto astoņu pašvaldību 2021. gada budžeti – Valmieras pilsētas (55,7%) un apvienoto novadu – Beverīnas (4,9%), Burtnieku (8,3%), Kocēnu (10,3%), Mazsalacas (4,4%), Naukšēnu (2,5%), Rūjienas (8,3%) un Strenču (5,6%).

Apstiprinātā Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumu daļa ir 113, 62 miljoni eiro. Konsolidētais 2021.gada budžets balstīts uz apvienojamo novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, kurās ietverts novadā ietilpstošo teritoriju ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi un prioritātes, par attīstības pamatu izvirzot galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un pilsētvidi. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā, ziedojumu un dāvinājumu budžetā un citos budžeta līdzekļos. Pašvaldības budžets 2021. gadam veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un pašvaldības normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju.

Lielākos Valmieras novada pašvaldības budžeta ienākumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (89,04%). Nekustamā īpašuma nodoklis veido 10,5% no novada budžeta ieņēmumiem.

Valmieras novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūru veido izdevumi izglītībai (37,80%), pašvaldības teritoriju un ēku uzturēšanas izdevumi (17,79%), izdevumi kultūras, atpūtas pakalpojumu (tostarp sports) nodrošināšanai un reliģijai (16,25%), sociālajai aizsardzībai (10,26%), ekonomiskās darbības veicināšanai (8,95%), izpildvarai (5,88%), sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai (1,01%), kā arī vides aizsardzībai un veselības veicināšanai.

Nozīmīgākie ekonomiskās darbības veicināšanas un teritorijas attīstības projekti Valmieras novadā ir:

 • Valdemāra ielas Rūjienā pārbūve;
 • Teodora Ūdera un Tālavas ielu Valmierā pārbūves pabeigšana;
 • Hallartes ielas Valmieras pagastā I kārtas izbūve;
 • Liepu ielas Kocēnos brauktuves, ietves, apgaismojuma izbūve;
 • Dārza ielas Kocēnos gājēju ietves, lietusūdens novadīšana, apgaismojuma pārbūve;
 • Autoceļa Breidas – Zemgaļi pārbūves 2.kārta, Naukšēnu pagastā;
 • Mālu ielas Valmierā pārbūves pabeigšana;
 • Valkas ielas un Rubenes ielas Valmierā ietves izbūves pabeigšana;
 • Industriālās teritorijas (Rūpniecības-Eksporta-Dzelzceļa ielu rajons) izveide un attīstība;
 • Ielu apgaismojuma projekti: Burtnieku; Brenguļu, Kauguru un Trikātas, Kocēnu, Rūjienas apvienību un Valmieras teritorijā;
 • “Pagastmājai” Kauguru pagastā jumta maiņa;
 • Ēkas Brīvības bulvārī 4, Mazsalacā kapitālais remonts;
 • Gājēju ceļa gar Trikātas ezeru izbūve;
 • bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveidei Rīgas ielā 43A., Valmierā.

Nozīmīgākie kultūras, sporta un atpūtas projekti Valmieras novadā ir:

 • Jāņa Daliņa stadiona pārbūves un vieglatlētikas manēžas būvniecība;
 • Valmieras vecpilsētas attīstības projekti – Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos un  Valmieras vēsturiskā centra attīstība.

Nozīmīgākie sociālās aizsardzības projekti Valmieras novadā ir:

 • Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai.

Nozīmīgākie izglītības projekti Valmieras novadā ir:

 • PII “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanai Rūjienā;
 • PII “Auseklītis” remonts Kocēnos;
 • PII “Krācītes” grupiņas telpu remonts Valmierā;
 • Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā granulu katlu ierīkošana;
 • Trikātas pamatskolas ēkas fasādes remonts;
 • Kocēnu pamatskolas remonts;
 • Rubenes pamatskolas, ieskaitot pirmsskolas izglītības programmas apguves vietu, remonts;
 • Rūjienas vidusskolas teritorijas labiekārtošana un telpu remonts;
 • Valmieras sākumskolas centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve;  
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve.

Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļu piesaistes infrastruktūras sakārtošanai un pilnveidošanai, lai varētu īstenot novadam un tās attīstībai nozīmīgus projektus.

Valmieras novadā iedzīvotāju skaits ir  54 642 (pēc PMLP, 01.01.2021.). Valmieras novadā ir zems vidējais bezdarba līmenis – 4,6% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (01.01.2021.), kas ir zemāks par valstī esošo (7,7%  01.01.2021.) Valmieras novada kopējā platība ir 2946 km2.