Apstiprināts Sociālās aprūpes centra “Lode” maksas pakalpojumu jaunais cenrādis

Apstiprināts sociālās aprūpes centra “Lode” maksas pakalpojumu jaunais cenrādis

30. jūnijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja Sociālās aprūpes centra “Lode” maksas pakalpojumu jauno cenrādi, kas nosaka uzturmaksu sociālas aprūpes centrā 665,00 eiro mēnesī. Pamatojoties uz likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums”, uzturmaksu neapliek ar pievienotās vērtības nodokli. Lēmums stājās spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Jauno cenrādi domes apstiprināja, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, Valmieras novada pašvaldības noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība”, kā arī balstoties uz citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem un domes Sociālo un veselības lietu un Finanšu komiteju atzinumiem.

Līdz ar Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu spēku zaudēja Rūjienas novada pašvaldības domes 2020. gada 15. oktobra lēmums “Par maksas pakalpojumiem Sociālās aprūpes centrā “Lode””, kas noteica uzturmaksu 615,00 eiro mēnesī.

Sociālās aprūpes centrs “Lode” ir Valmieras novada pašvaldības dibināta iestāde, kas nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms atbilst ilgstošai institucionālai aprūpei – pensijas vecuma personām, personām ar fiziska rakstura traucējumiem un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.