Apstiprināts 2020.gada publiskais pārskats

Apstiprināts 2020.gada publiskais pārskats

22.jūnija Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats.

Pārskatā sniegta Valmieru raksturojoša informācija, iekļauti fakti par iedzīvotājiem, infrastruktūru, uzņēmējdarbību, ekonomisko situāciju, pašvaldības darbības virzieniem, dažādās jomās paveikto un plānoto, ņemot vērā arī Covid-19 pandēmijas un tās izplatības mazināšanai ieviesto drošības pasākumu ietekmi, attīstības virzieniem, projektiem, komunikāciju ar iedzīvotājiem, kā arī 2021.gada mērķiem un uzdevumiem.

Dokumentā lasāms arī par 2020.gada budžeta izpildi, īstenojot iepriekš izvirzītos uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” noteiktajām funkcijām. Tāpat rodama informācija arī par 2020.gadā plānotajām investīcijām un Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti.

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu iespējams iepazīties mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Publiskais pārskats”.

Publiskais gada pārskats ir ikgadējs pašvaldības skaidrojums iedzīvotājiem par paveikto aizvadītajā gadā, kā arī tās turpmākajām iecerēm. Tas veidots, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Ministru Kabineta noteikumiem “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”.

Pēc 2021.gada 1.jūlija Administratīvi teritoriālās reformas Valmierai būs valstspilsētas statuss un tā kļūs par daļu (administratīvais centrs) no Valmieras novada. Pēc iedzīvotāju skaita Valmiera būs otrs lielākais novads Latvijā.

Līdz ar to šis ir pēdējais Valmieras pilsētas pašvaldības publiskais gada pārskats, turpmāk informācija tiks sagatavota par Valmieras novadu.