Apstiprināti Valmieras novada attīstības plānošanas dokumenti

Apstiprināti Valmieras novada attīstības plānošanas dokumenti

2022. gada 27. oktobrī Valmieras novada pašvaldības dome apstiprināja Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022. – 2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam ir Valmieras novada pašvaldības hierarhiski augstākais teritorijas attīstības plānošanas dokuments un nosaka pašvaldības ilgtermiņa stratēģisko mērķi, ilgtermiņa prioritātes, sasniedzamos rezultātus un telpisko perspektīvu. Stratēģijai ir pakārtota Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam, Valmieras novada teritorijas plānojums, tematiskie plānojumi, lokālplānojumi un detālplānojumi.

Stratēģijas izstrādē būtiska loma aizvien saglabājas nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem uzstādījumiem, tas ir, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam noteiktajam: “Nacionālas nozīmes attīstības centri ir lielākās pilsētas, kurās ir attīstīta rūpniecība, transports, sabiedriskie pakalpojumi un sociālā infrastruktūra. Nacionālas nozīmes attīstības centra statuss ir Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Liepājai, Rēzeknei, Valmierai, Ventspilij un Jūrmalai. Šīm pilsētām ir jāprofilējas par ekonomiskās izaugsmes un zināšanu radīšanas centriem, ekonomiskās attīstības dzinējspēkiem. Tām sadarbojoties un mijiedarbojoties ar tuvākajām pilsētām un lauku teritorijām, tiks veidota izaugsmei nepieciešamā kritiskā masa, kā arī mazināts atsevišķu teritoriju nomales efekts.”, kā arī “Vidzemes attīstības centru funkcionālā tīkla galvenie balsti ir Valmiera kā izglītības, ražošanas un inovāciju centrs un Cēsis kā kultūras un tūrisma centrs. Tās sadarbībā ar Valku, Limbažiem, Madonu, Smilteni, Alūksni, Gulbeni un Balviem veidos reģiona izaugsmei nepieciešamo kritisko masu, vienlaikus stiprinot Vidzemes reģiona pievilcīgumu un konkurētspēju. Attīstības centru savstarpējā sadarbība un papildinātība, zināšanu un pieredzes apmaiņa sekmēs reģiona inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, kā arī stiprinās pārrobežu sadarbību ar Igauniju.”

Stratēģijas izstrāde tika uzsākta 2021. gada janvārī ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu un vienlaikus ar Valmieras novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam. Abiem plānošanas dokumentiem ir piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma, kas iedzīvotājiem un valstij kopumā sniedz būtiskus ieguvumus un nodrošina līdzsvarotāku reģionālo attīstību. Valmieras pilsētas pašvaldība reformas ietvaros tika definēta kā valstspilsēta un tā apvienojās ar septiņiem novadiem: Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas un Strenču novadiem.

Stratēģija integrē Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas un Strenču novadu stratēģiskos uzstādījumus, kā arī risina izaicinājumus darboties vienoti jaunajā Valmieras novadā un izvirza stratēģiskos uzstādījumus aktuālajā Latvijas un Eiropas plānošanas kontekstā.

Stratēģijas izstrādi vadīja Valmieras novada pašvaldības izveidota Vadības grupa. Izstrādes laikā tika vairākkārtīgi organizētas tematisku darba grupu sanāksmes. Notika iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 1267 iedzīvotāji. Stratēģijas izstrādei tika piesaistīts pilsētplānošanas uzņēmums SIA “Grupa93”.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam un Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam publicēts Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: https://www.valmierasnovads.lv/dokumenti/valmieras-novada-attistibas-planosanas-dokumenti/.