Apstiprināti saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Valmieras novadā

SN par ielu tirdzniecību

Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 2023. gada 28. decembrī tika apstiprināti saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”.

Noteikumi paredz:

  • kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai;
  • ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
  • ielu tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;
  • kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un saņemama ielu tirdzniecības atļauja;
  • nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai anulēšanai;
  • tirgus statusa piešķiršanas un atcelšanas kārtību;
  • pašvaldības nodevas apmēru par tirdzniecību publiskās vietās un nodevas maksāšanas kārtību.

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu kārtību un prasības ielu tirdzniecības un tās organizēšanas jomā Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, noteikt vienotu kārtību tirgus statusa iegūšanai, radīt labvēlīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un veselīgu konkurenci, sekmēt saimniecisko darbību, noteikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās, kā arī noteikt nodevas atbrīvojumus un atvieglojumus.

Noteikumi paredz atvieglojumus un atbrīvojumu no tirdzniecības nodevas noteiktu sociālo kategoriju iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā, sekmē plašāka produktu un preču klāsta piedāvāšanu novada iedzīvotājiem un viesiem.

Ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa, savukārt rēķinus par ielu tirdzniecības nodevu sagatavo un tirdzniecības dalībniekiem nosūta Centrālās pārvaldes Grāmatvedības nodaļa. Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos privātpersonas var vērsties Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā personīgi vai rakstot uz elektronisko pasta adresi: .

Tirdzniecība publiskās vietās rada labvēlīgu ietekmi ne tikai uz uzņēmējdarbības vidi, bet arī veicina pašvaldības atpazīstamību un tūrisma attīstību. Līdz ar jauno saistošo noteikumu pieņemšanu 2022.gada 24.augustā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.67 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās” zaudē savu izdošanas tiesisko pamatu.