Apstiprināta Valmieras novada tūrisma attīstības stratēģija

2023. gada 28. decembra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināta Valmieras novada tūrisma attīstības stratēģija 2024.–2028. gadam.

Valmieras novada tūrisma attīstības stratēģija ir visaptverošs Valmieras novada tūrisma galamērķa attīstības un pārvaldības plānošanas dokuments, kas atspoguļo plašu esošās situācijas izvērtējumu, stratēģisko daļu ar konkurētspējas priekšrocībām, kā arī ne mazāk būtisko snieguma rādītāju un tūrisma attīstības uzraudzības sadaļu. Tā veidota ar mērķi noteikt vienotus tūrisma jomas stratēģiskās attīstības virzienus, mērķus un rīcības to sasniegšanai, fokusējoties uz galamērķa pārvaldības stiprināšanu un efektivizāciju.

Tūrisma attīstības stratēģiskais redzējums definē Valmieras novadu starp Latvijas TOP 10 tūrisma galamērķiem vietējā mērogā, atsevišķos tūrisma veidos arī starptautiskā tūrisma kontekstā kā atpazīstamu un pieprasītu galamērķi, integrēti ar Gaujas Nacionālā parka biedrību “Enter Gauja”, tūrisma tīklojumu “Explore Hanse” un “Via Hanseatica” iniciatīvām, arī tūristu segmentu kontekstā stabili sasniedzot augstākās pozīcijas un uzrādot noturīgumu, neskatoties uz iekšēju un ārēju faktoru ietekmēm.

Lai to sasniegtu, izvirzīti trīs galvenie stratēģiskie mērķi:

  • palielināt tūristu plūsmu un pagarināt to uzturēšanās ilgumu, izkliedi un izdevumus galamērķī;
  • palielināt tūrisma nozares eksportspēju, radot  ārvalstu tirgu īpatsvara pieaugumu un produktivitātes kāpinājumu;
  • veicināt tūrisma piedāvājuma kvalitātes līmeņa noturību un pieaugumu, tai skaitā videi draudzīgu un atbildīgu tūrisma pakalpojumu attīstību.

Stratēģijas aktualitāti iezīmē arī izaicinājums veidot vienotu galamērķa redzējumu ar dažādām iesaistītajām pusēm, ņemot vērā, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas Valmieras novadā apvienotas astoņas pašvaldības, iekļaujot vairākus spēcīgus un atpazīstamus galamērķus un zīmolus. Tādējādi būtiska loma dokumenta izstrādē bijusi diskusijai ar nozarē iesaistītajiem uzņēmējiem: naktsmītņu nodrošinātājiem, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu organizētājiem un pieredzējuma vietu pārstāvjiem, kā arī dažādiem aktīvās atpūtas un labjūtes pakalpojumu sniedzējiem, kas šo piedāvājumu galamērķī veido.

“Vienots attīstības redzējums palīdz plānveidīgi virzīties tālāk un īstenot aktivitātes mērķtiecīgāk. Galamērķa veiksmes faktors ir atkarīgs no ciešas pašvaldības un uzņēmēju sadarbības. Valmieras novada tūrisma attīstība ir visu iesaistīto rokās. Uzņēmēji ir mūsu galvenā vērtība, savukārt pašvaldības uzdevums ir radīt labvēlīgu vidi attīstībai, stiprināt galamērķa mārketingu un veicināt arī tā eksportspēju,” skaidro Toms Treimanis, Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītājs.

Papildus uzņēmēju intervijām tika organizētas arī kopskaitā sešas stratēģijas izstrādes darba grupas dažādās Valmieras novada apvienībās, vairākas tikšanās ar novada pašvaldības apvienību vadītājiem, domes deputātiem, kā arī savstarpējā sadarbībā saistītajām iestādēm – Sporta pārvaldi, Kultūras pārvaldi un Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļu. Plašāka iepazīstināšana ar Valmieras novada tūrisma attīstības stratēģiju notika arī Valmieras novada Tūrisma konferencē 2023. gada 13. decembrī, kuru apmeklēja aptuveni 100 dažādi tūrisma nozares profesionāļi, uzņēmēji, sadarbības partneri un ceļotāji, kam tūrisma nozare sirdij tuva.

Stratēģijas izstrādes procesā veikts un analizēts arī pētījums par tūrisma attīstību vietējo iedzīvotāju skatījumā Valmieras novadā, kā arī pētījums par Valmieras iedzīvotāju segmenta ģimenes ar bērniem atpūtas paradumiem Valmieras novadā. Stratēģisko rīcību definēšanā īpaša loma ir arī ceļotāju informācijas meklēšanas un ceļojumu plānošanas tendenču izpētei digitālajā vidē. Proti, analizējot dažādus rādītājus galamērķa galvenajā digitālajā vietnē visit.valmiera.lv, sociālajos medijos Facebook un Instagram, tāpat arī tīmekļvietnē google.com, iespējams precīzāk izprast, kā ceļotājs izdara izvēli par labu vienam vai otram galamērķim un kā šo procesu galamērķa pārvaldībā izmantot jēgpilni.

Tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde Valmieras novadam uzsākta 2022. gada 29. decembrī un tā veidota, ņemot vērā hierarhiski augstākos ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentus nacionālajā, reģionālajā, kā arī vietējā mērogā. Stratēģija paredz arī ikgadēju Valmieras novada Tūrisma pārvaldes rīcības plāna izstrādi, kas katru gadu tiks aktualizēts un pielāgots tūrisma nozares aktuālajām vajadzībām un interesēm.

Valmieras novada tūrisma attīstības stratēģiju izstrādājusi Valmieras novada Tūrisma pārvalde un Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieki:  Mg.soc.sc. Ilze Grīnfelde, Mg. geogr. Iveta Druva-Druvaskalne, Dr.geogr. Andris Klepers, Mg. man. Zane Kudure, Dr.oec. Agita Līviņa. Dokumenta konsolidētā versija publicēta Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv, kā arī tīmekļvietnē visit.valmiera.lv.

Informāciju sagatavoja: Anita Tīlena, Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītāja vietniece, Mob. tālr.: 28644530, visit.valmiera.lv