Apstiprināta ēdināšanas maksa Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs

Apstiprināta ēdināšanas maksa Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs

Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta ēdināšanas maksa 2022./2023. mācību gadā Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

“Izglītības un sociālās aizsardzības nozare kopā veido vairāk nekā pusi no pašvaldības 2022. gada budžeta izdevumiem. Lai radītu vienlīdzīgus apstākļus visu izglītojamo ģimenēm un sniegtu atbalstu laikā, kad preču un pakalpojumu cenas turpina pieaugt, esam pieņēmuši lēmumu izlīdzināt ēdināšanas maksu pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, un starpību, kas veidojas starp pašvaldības apstiprināto ēdināšanas maksu un faktisko ēdienreizes cenu, segt no pašvaldības budžeta. Apzināmies, ka šajā ekonomiski sarežģītajā laikā pašvaldības finansējuma palielināšana kvalitatīvu ēdienreižu nodrošināšanai ir nepieciešama, jo pilnvērtīgs uzturs ir svarīgs priekšnoteikums skolēnu optimālai garīgajai un fiziskajai attīstībai.”

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

Skolēnu brīvpusdienu un ēdienreižu faktisko izmaksu līdzfinansēšanai no pašvaldības budžeta šogad plānots izlietot 1,22 miljonus eiro, savukārt valsts atbalsts dotācijas veidā izglītojamo ēdināšanai plānots nepilni 359 tūkstoši eiro.

Ēdināšanas maksa pirmsskolas izglītības iestādēs

 • 1–2 gadus veciem bērniem ēdināšanas maksa noteikta 2,40 eiro dienā (tajā skaitā: brokastis – 0,48 eiro, pusdienas – 1,44 eiro, launags – 0,48 eiro);
 • 3–6 gadus veciem bērniem ēdināšanas maksa noteikta 2,70 eiro dienā (brokastis – 0,54 eiro, pusdienas – 1,62 eiro, launags – 0,54 eiro).
 • Bērniem, kuriem noteikta diagnoze Fenilketorija, ēdināšanas maksa ir 1,20 eiro dienā.

Atvieglojumi ēdināšanas maksai pirmsskolas izglītības iestādēs

Jaunajā mācību gadā saglabāsies Valmieras novada pašvaldības noteiktie ēdināšanas maksas atvieglojumi tās dibinātajās izglītības iestādēs.

Ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem;
 • visām ēdienreizēm pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti;
 • visām ēdienreizēm speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” speciālo grupu izglītojamajiem;
 • visām ēdienreizēm bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Ēdināšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā nodrošinās visām ēdienreizēm bērniem no daudzbērnu ģimenes, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Ēdināšanas maksa vispārējās izglītības iestādēs

Brīvpusdienas nodrošinās 1.–4. klašu skolēniem, kuru pusdienu izmaksas 50 % apmērā apmaksā no piešķirtās valsts budžeta dotācijas un 50 % līdzfinansē pašvaldība.

Brīvpusdienas saglabāsies arī visiem 5.–6. klašu skolēniem, izmaksas sedzot no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

7.–12. klašu skolēniem pusdienu maksa noteikta 1,80 eiro par vienu ēdienreizi. No pašvaldības budžeta segs izmaksas, kas veidojas starp ēdienreizes faktisko cenu, ko noteicis ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, un pašvaldības apstiprināto maksu (1,80 eiro).

Atvieglojumi ēdināšanas maksai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām izglītojamiem ar invaliditāti, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē.

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

Atvieglojumu saņemšanai jāiesniedz izglītības iestādes direktoram/vadītājam iesniegums un jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments (invaliditāti apliecinošs dokuments, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu vai Latvijas Goda ģimenes apliecība). Aicinām vecākus pārliecināties par statusu apliecinošo dokumentu derīguma termiņu. Ja nepieciešamie dokumenti izglītības iestādē tiks iesniegti pēc 1. septembra, atvieglojumus piemēros par pilnu mēnesi.

Atvieglojumu saņemšanai pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem un 1.–6. klašu izglītojamiem iesniegums nav jāiesniedz, jo atvieglojumu piešķiršana notiks automātiski.

Plašāk par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs šeit.