Apstiprina saistošos noteikumus par Valmieras Industriālā parka izmantošanu un pārvaldīšanu

Valmieras Industriālais parks

 Valmieras novada pašvaldība kopš 2014. gada mērķtiecīgi strādā, lai attīstītu un sagatavotu Valmieras Industriālā parka teritoriju rūpnieciskajai ražošanai. Tam nepieciešams pašvaldības līmeņa regulējums, kas sagatavots, pamatojoties uz 2017. gada likuma “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai”, un atbilstu teritorijas attīstībai piesaistītā finansējuma nosacījumiem.

Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentos pašvaldība ir definējusi stratēģisko mērķi – plašāku industrializāciju laika periodā no 2022. līdz 2038. gadam. Kopumā jaunā Valmieras Industriālā parka teritorijas tehniskais plānojums paredz piesaistīt  līdz  pieciem investoriem (62 ha teritorijā), vienlaikus veidojot klāsteru pieejas principu starp teritorijas un reģiona komersantiem. 

Valmieras novada pašvaldības dome 2024. gada 28. marta sēdē pieņēma saistošos noteikumus “Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu”. Nosakot, ka jaunajā Valmieras Industriālā parka teritorijā ietilpst divas atsevišķi attīstāmas zemes vienības, kas Valmieras novada pašvaldības organizētās atklātās nomas vai apbūves tiesību izsolēs būs pieejamas starptautiskajiem un Latvijas komersantiem industriālās ražošanas uzsākšanai.

Pašvaldības interese ir attīstīt visu Valmieras Industriālā parka teritoriju kompleksi, tāpēc, īstenojot tirgus izpētes un komunikācijas aktivitātes, ir svarīgi veicināt investoru interesi par visas Valmieras Industriālā parka teritorijas piedāvājumu – dažādām komersantu vajadzībām sagatavotām un attīstītām teritorijām. 

Plānots, ka  Valmieras Industriālā parka teritorijā esošo zemes vienību atklātās apbūves un nomu izsoles procedūras tiks īstenotas, sākot ar 2024. gada otro ceturksni. Plašāk par Valmieras Industriālā parka attīstību un izsolēm Valmieras novada pašvaldība informēs tīmekļvietnēs valmierasnovads.lv un www.investinvalmiera.eu.

Valmieras Industriālā parka izveides mērķis ir stiprināt un veicināt uzņēmējdarbības attīstību ne tikai Valmieras novadā, bet visā Vidzemes reģionā, sekmējot darba vietu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu. Lai to sasniegtu, būtiski piesaistīt viedās specializācijas jomu pārstāvošus uzņēmumus. Komersantu piesaistei ir sagatavots un attīstīts Valmieras Industriālais parks. 

Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī un būs pieejami likumi.lv.