Apmeklētājiem slēgtas kultūrvietas un nenotiek pasākumi; aicinām kultūras saturu baudīt virtuāli

Lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, valdība šodien apstiprināja izmaiņas rīkojumā par ārkārtējo situāciju, ieviešot stingrākus drošības pasākumus no 21. oktobra līdz 14. novembrim (ieskaitot). Apmeklētājiem tiek slēgtas kultūrvietas: muzeji*, bibliotēkas, arhīvi, kultūras centri, brīvdabas estrādes, teātri, koncertzāles, kā arī vietas, kur tiek organizēti amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi. Tiek pārtraukta gan publisku, gan privātu pasākumu norise.

Kultūras saturu mājsēdes laikā iesakām baudīt virtuāli, izmantojot Kultūras ministrijas apkopotos resursus tīmekļvietnes sadaļā Ēkultūra . Tā papildināta ar jaunāko Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “KultūrELPA” ietvaros radīto saturu.

Ar mērķi apturēt vīrusa galveno izplatības veidu, tiek samazinātas klātienes kontaktēšanās iespējas un kā būtisks drošības pasākums noteikts attālinātais darbs. Kultūras un mediju jomā klātienē ieteicams veikt tikai tos darba pienākumus, kurus nevar pildīt attālināti. Atļauts sagatavot un veikt kultūras norises tiešraides translāciju vai ierakstu, vai veidot audiovizuālu darbu, tajā skaitā paredzētu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Kultūrvietās laikā no plkst. 6.00 līdz plkst. 19.00 var notikt organizēti profesionālās mākslas kolektīvu mēģinājumi, ierakstu, izrāžu un koncertu sagatavošana.

Tāpat klātienē turpina strādāt plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un fotogrāfiem ļauts sniegt klātienes pakalpojumus plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanai.

Visiem darbiniekiem, kuri strādās klātienē, tajā skaitā pilnībā vakcinētiem vai vīrusu pārslimojušiem, katru dienu, ierodoties darbā, būs jāapliecina, ka viņiem nav infekcijas slimības pazīmju un viņi nav bijuši kontaktā ar inficētām personām. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus darba vietā, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku Covid-19 testēšanu. Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas pilnībā vakcinētiem un pārslimojušiem darbiniekiem sedz no darba devēja līdzekļiem.

Noteikts, ka laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00 ārpus dzīvesvietas drīkstēs atrasties tikai pamatota iemesla dēļ – darba, ārstniecības pakalpojuma saņemšanas u.tml. Personām, kuras šajā laikā dodas uz darba vietu vai no tās, vai veic darba pienākumus, būs jāuzrāda atbilstošs apliecinājums un personu apliecinošs dokuments.

Klātienē būs pieļauta tikai pašu nepieciešamāko veikalu, tostarp arī grāmatnīcu un preses izdevumu tirdzniecības vietu, darbība.

Skolēnu rudens brīvdienas vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem tiek pagarinātas līdz 29. oktobrim. 1. novembrī mācības klātienē varēs atsākt vispārējās izglītības programmas 1. – 3. klases skolēni, ievērojot nosacījumu, ka vienam izglītojamam jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības. Izņēmums no 1. novembra attieksies arī uz profesionālās izglītības (tajā skaitā profesionālās ievirzes) programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālo apguvi izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes.

Līdz 14. novembrim attālināti notiks vispārējās izglītības programmas 4. – 12. klasei, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguve, kā arī mācību process augstākajā izglītībā. Arī amatiermākslas kolektīvu nodarbības drīkstēs notikt vienīgi attālināti.

Šobrīd plānots, ka no 15. novembra būs iespējams atjaunot klātienes pakalpojumu sniegšanu, izglītību, privātu un publisku pasākumu norisi primāri tikai epidemioloģiski drošajā režīmā – cilvēkiem, kuri var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Lai mazinātu ārkārtējās situācijas un Covid-19 ierobežojumu radītās sekas kultūras nozarē, darba grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam Kultūras ministrija strādā pie atbalsta instrumentu izveides.

* muzejs un muzejam radniecīga mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vieta – muzejisko priekšmetu krātuve vai ekspozīcija, piemiņas vieta u. c. kultūrvietas, kuras veido un piedāvā sabiedrībai mākslas un vēstures ekspozīcijas un izstādes.