Amatā apstiprināta Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja

Ivita Onzule

Šodien, 29. decembrī, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītājas amatā apstiprināja Ivitu Onzuli, kura izvēlēta atklāta konkursa rezultātā.

Ivitas Onzules līdzšinējā darba pieredze saistīta ar pedagoģiju – strādājusi divu līmeņu izglītības iestādēs – pamatskolā un profesionālās izglītības skolā. Desmit darba gadi nostrādāti kā sākumskolas skolotājai, savukārt pēdējie pieci darba gadi aizritējuši pedagoģes – karjeras konsultantes amatā, gūstot pieredzi darbā ar dažāda vecuma izglītojamajiem. Darba pienākumi vienmēr ir bijuši cieši saistīti ar jauniešu izglītošanu, mācību plānu veidošanu, pasākumu organizēšanu, audzināšanas darbu, sadarbības veicināšanu gan ar audzināmās klases audzēkņu vecākiem, gan arī dažādu nozaru speciālistiem, lai radītu izglītojamajos plašāku redzējumu par darba pasauli un pilnvērtīgāk veicinātu viņu attīstību dažādos dzīves virzienos.

Paralēli darba gaitām apmeklēti dažādi profesionālās kompetences pilnveides kursi un supervīzijas. 2021. gadā I.Onzule ar savu darba pieredzi dalījās starptautiskā Academia karjeras atbalsta speciālistu apmaiņas vizītē. Kā savu augstāko karjeras sasniegumu I.Onzule min 2021. gadā Latvijas mērogā iegūto 1. vietu “Karjeras atbalsta balvā”, kas piešķirta par izcilu veikumu karjeras izglītības aktivitāšu veidošanā izglītojamajiem.

I.Onzule 2019. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikāciju. Savukārt 2013. gadā, absolvējot Latvijas Universitāti, iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija.

Pēc apstiprināšanas amatā Ivita Onzule deputātiem pauda apņemšanos, ka ir gatava jaunam izaicinājumam. Kā savas iestādes misiju viņa nosauca pozitīvas vides veidošanu. “Ikvienam darbiniekam ir jājūtas laimīgam darba vietā, jo šāda sajūta sekmīgi veicinās audzēkņa izaugsmi. Lai veicinātu iestādes attīstību, svarīgi ir pievērst uzmanību savstarpējai sadarbībai starp visām iesaistītajām pusēm,” pauž I.Onzule.

Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja amata pienākumus sāks pildīt 2023. gada 20. janvārī.