Aktualizēts Valmieras novadā apvienoto pašvaldību investīciju plāns 2021. – 2022. gadam

Šobrīd notiek intensīvs darbs pie līdzsvarotas Valmieras novada teritorijas attīstības plānošanas, strādājot pie kopējas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes, kurā iekļauts arī investīciju plāns 2022. – 2024. gadam.

Līdz brīdim, kad stāsies spēkā Valmieras novada Attīstības programma 2022.–2028.gadam un jaunais investīciju plāns, ir aktualizēts un apstiprināts Valmieras novada teritorijas bijušo pašvaldību apvienotais investīciju plāns 2021.–2022.gadam, kas šobrīd ir saistošs visai Valmieras novada teritorijai un atbilstošs patreizējām iespējām. Šo plānu deputāti apstiprināja Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 11. novembrī. Līdz ar to spēku zaudējuši Valmieras novadā apvienoto pašvaldību investīciju plāni.

Aktualizētajā investīciju plānā iekļautas Valmieras novadā apvienoto pašvaldību plānotās investīcijas izglītībā, kultūrvides, sporta un aktīvās atpūtas attīstībā, tūrismā, nodarbinātības un uzņēmējdarbības vides veicināšanā, pilsētvides un pilsētas transporta sistēmas attīstībā, ģimenes veselības, drošības un sociālās aizsardzības jomā un citās jomās.

Šis dokuments zaudēs spēku līdz ar jaunās Valmieras novada Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam un investīciju plāna 2022. – 2024. gadam stāšanos spēkā.