Aicinām iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā

Aicinām iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā

Ņemot vērā izmaiņas atkritumu apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos, izstrādāts saistošo noteikumu projekts “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”.

Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot:

  • šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;
  • prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;
  • prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai;
  • prasības atkritumu dalītās savākšanas organizēšanai, arī šo atkritumu savākšanas biežumam, un kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošajos noteikumos ir paredzēta iespēja noteiktu Pašvaldības administratīvo teritoriju individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem bioloģiskos atkritumus kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (mājkompostēšana). Pašvaldībai, ir pilnaptverošana informācija par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem mājkompostiem, tādējādi minētajiem subjektiem būtu vieglāk plānot un koordinēt bioloģisko atkritumu konteineru nepieciešamību un izvietošanu.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties šeit.

Aicinām paust savu viedokli par saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā” projektu līdz 25. decembrim uz e-pastu ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”.