580 skolēni 2023./2024. mācību gada noslēgumā saņēma apbalvojumu par teicamām sekmēm mācību darbā

Lai veicinātu skolēnu izaugsmi un motivētu jauniem panākumiem, kā arī lai pateiktos par sasniegumiem mācību priekšmetu apguvē, 580 skolēniem 2023./2024. mācību gada noslēgumā piešķīra Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu par teicamām sekmēm. Izmaksātās naudas balvas kopējais apmērs ir 21630 EUR. 

4.–9. klašu grupā naudas balvu saņēma 439 skolēni, katrs 30 EUR apmērā, bet 10.–12. klašu grupā – 141 skolēns, katrs 60 EUR apmērā. 

Lai saņemtu Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Par teicamām sekmēm mācību darbā”, Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 4.–12. klašu skolēnu mācību sniegumam jāatbilst šādiem kritērijiem: 

  • skolēnam pirmā semestra vai mācību gada vērtējumam un kursu galīgajam vērtējumam (vidējā atzīme) visos mācību priekšmetos jābūt robežās no 8,5 līdz 10 ballēm, nevienā mācību priekšmetā nevar būt nepietiekams semestra vai gada vērtējums. Ja pirmajā semestrī vērtējumi netiek izlikti, tad vidējo vērtējumu aprēķina, ņemot vērā visos mācību priekšmetos iegūto summatīvo vērtējumu noslēguma pārbaudes darbos;
  • skolēnam pirmā un otrā semestra laikā nav neattaisnoti kavētas mācību stundas.

Apbalvojumu piešķir divas reizes mācību gadā – izvērtējot sekmes pirmā semestra noslēgumā, kā arī otrā semestra noslēgumā, izvērtējot sekmes mācību gadā.