2024. gadā turpināsies mizgraužu ierobežošanas pasākumi

Saistībā ar  egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanos Valsts meža dienesta ģenerāldirektors līdz 2024. gada beigām izsludina mizgrauža masveida savairošanās situāciju mežā  Latvijas teritorijā. Tas nozīmē, ka laika periodā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 31. augustam vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzības zonās būs spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ekspertu darba grupas izvērtējumu, LVMI Silava monitoringa datiem, kā ar vērtīgo egļu mežaudžu apsekošanu 2023. gadā, kad 13500 ha platībā 33% vērtīgajās egļu audzēs tika konstatēti egļu astoņzobu mizgraužu bojājumi 1-3% apmērā.  

Valsts meža dienesta ģenerāldirektora izdotais rīkojums “Par egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situāciju un kaitēkļa ierobežošanas pasākumiem 2024.gadā” paredz līdzīgus aizsardzības pasākumus un saimnieciskās darbības ierobežojumus, kādi tie bija spēkā pagājušajā gadā. Laika periodā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 31. augustam būs spēkā koku ciršanas aizliegums vērtīgo egļu mežaudžu  A, B, C aizsardzības zonās. Informācija par aizsardzības zonām tuvākajā laikā būs apskatāma Meža valsts reģistra karšu sadaļā.

Savukārt aizsardzības pasākumi paredz, ka sanitārajā vienlaidu cirtē ir atļauts cirst mizgraužu bojātu mežaudzi vai tās daļu, ja bojāto koku skaits ir vismaz 10 koki uz vienu hektāru. Nocirstie koki pēc iespējas īsākā laika posmā jāizstrādā un jāizved no meža, lai mazinātu kaitēkļa izplatību. Izcirtuma platībās, kas pārsniedz 0,8 hektārus ir jāizvieto feromonu slazdi.  

Egļu astoņzobu mizgrauzis uzskatāms par visagresīvāko un bīstamāko egļu audžu kaitēkli visā Eirāzijā, jo tas var invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus. Tādēļ Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus apsekot savas egļu mežaudzes, un konstatējot kaitēkļu savairošanos, informēt par to tuvāko mežniecību. Veikt bojāto koku ciršanu var tika tad, ja Valsts meža dienestā saņemts apliecinājumu koku ciršanai.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par mizgraužu ierobežošanas pasākumiem apkopotas Valsts meža dienesta mājas lapā. Neskaidrību gadījumā meža īpašnieki aicināt sazināties ar dienesta speciālistiem, izmantojot e-pastu .

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienestamisija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Pavziniuka
Valsts meža dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja
e-pasts: ; tālr. 20287875