15. decembrī Valmieras pilsētas iedzīvotājus aicina iesaistīties attīstības plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā

Lai veicinātu līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību, un turpinātu darbu pie kopējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes, trešdien, 15. decembrī, plkst. 18.00 platformā “Google Meet” norisināsies noslēdzošā publiskā apspriešanas sanāksme Valmieras pilsētas iedzīvotājiem par Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu 1. redakciju.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs iedzīvotājus informēs par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un to galvenajām sadaļām: esošās situācijas raksturojumu, Valmieras novada attīstības programmas investīciju plānu, Stratēģisko daļu un Rīcību plānu, kā arī par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, ir noteikti vidēja termiņa un ilgtermiņa prioritātes, un stratēģiskie mērķi:

Vidēja termiņa prioritātes:

 • publisko pakalpojumu pieejamība;
 • aprites ekonomikas un digitālās sabiedrības veicināšana;
 • apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras attīstība;
 • novada līdzsvarotas attīstības pārvaldība un transporta savienojumi.

Ilgtermiņa prioritātes:

 • iedzīvotāju izglītību, veselību, līdzdalību un radošumu veicinoša pakalpojumu vide;
 • investīciju piesaisti un ekonomisko izaugsmi veicinoša vide, nacionāli un starptautiski konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība;
 • inovatīva, videi draudzīga un līdzsvarota pilsētu un ciemu vide;
 • Baltijas ekonomiskās attīstības centrs Vidzemē un spēcīgi lauki.

Stratēģiskie mērķi ir:

 • personības izaugsme;
 • uzņēmējdarbības attīstība;
 • funkcionāla un estētiska un zaļa pilsētu un ciemu vide;
 • pilsētu un lauku sinerģija.

Pieteikties publiskās apspriešanas sanāksmei var pa pašvaldības e-pastu:  , no kura tiks nosūtīta saite uz sanāksmi.

Ikviens iedzīvotājs līdz 20. decembrim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) var iesniegt rakstisku priekšlikumu iedzīvotāji var iesniegt  kādā no sekojošiem veidiem:

Aicinām ikvienu Valmieras novada iedzīvotāju iesaistīties Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot savu viedokli sabiedriskajās apspriešanās. Kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, tālrunis 26141003, e-pasts:  un Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Inese Bērziņa, tālrunis 26328943, e-pasts: . Ja vēlaties saņemt informāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās, zvanot vai rakstot uz iepriekš norādīto tālruni vai uz e-pastu.

Ar attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties klientu apkalpošanas centros vai pašvaldības mājaslapā: https://ej.uz/jsf6