100 jaunas vietas pirmsskolas programmas apguvei Valmierā

Lai Valmieras novada pašvaldība nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību visiem bērniem, kuru vecāki dzīvo un strādā Valmierā, uzsākta Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” telpu pārbūve, kas radīs 100 jaunas vietas.

“Pirmsskolas izglītības pieejamība tuvāk dzīvesvietai vai darbavietai ir viena no pašvaldības prioritātēm pakalpojumiem ģimenēm. Lielākais pieprasījums pēc vietas pirmsskolas izglītības iestādē, protams, ir Valmierā. Izanalizējot pieprasījumu visā novadā, risinājumu jaunām pirmsskolas izglītības grupām meklējam arī citviet novadā,”

pirmsskolas pakalpojuma attīstības ieceres Valmieras novadā skaidro Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Šobrīd pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” ir izvietota Valmieras 2. vidusskolas ēkā, kur mācību klases ir pielāgotas pirmsskolas izglītības funkcijas veikšanai. Šajās telpās ir izvietotas sešas grupiņas, kas nodrošina vietu 108 bērniem. Pārbūvējot skolas korpusu trīs stāvu apjomā, kā arī cokola stāvu, tiks izveidotas 12 grupiņas vairāk kā 200 audzēkņiem. Paredzēti atsevišķi nodarbību kabineti: mūzikas, dabas zinību, valodu – Montesori telpa, dzīvās dabas stūrītis. Plānota lifta izbūve, kas nodrošinās vides pieejamību gan pirmsskolas izglītības iestādei, gan vidusskolai. Bērnudārza interjerā dominēs gaiši un neitrāli toņi, savukārt akcentos izmantos pasteļtoņus, atvasinātus no varavīksnes toņiem. Telpu iekārtojums plānots progresīvs, funkcionāls, mobils, darboties un izzināt rosinošs. Būvprojektā paredzēta arī ieejas un priekšlaukuma pārbūve, veidojot kvalitatīvu un dabisku vidi.

“Bērnudārza pārbūvei ir stratēģiska nozīme. Ar šī projekta realizāciju mēs nodrošināsim iespēju vairāk nekā 200 bērniem iegūt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību modernā un estētiskā vidē, piedalīties nodarbībās un interešu izglītības pulciņos, kur tiks pielietotas progresīvas mācību formas un metodikas, kā arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas īpaši pirmsskolas vecuma bērniem paredzētajos dabaszinātņu, valodu un Montesori kabinetos. Paplašinot esošo praksi, kad bērni jau pirmsskolas vecumā veiksmīgi uzsāk adaptāciju skolā, panāksim, ka bērni droši un pārliecinoši pāries nākamajā izglītības pakāpē, nejūtot stresu pārejas periodā. Arī vecākiem tā ir laba ziņa, jo līdzīgi kā arī tas notiek citās Eiropas valstīs, kur bērnudārzi atrodas vienā kompleksā ar skolu, katra bērna attīstība un talantu nostiprināšana notiek bez pārrāvumiem, nodrošinot ciešu sadarbību starp pirmsskolas un skolas pedagogiem. Jau tagad ar nepacietību un prieku gaidām brīdi, kad iestādes saime paliks vēl kuplāka, kad viena no mūsu iestādes svarīgākajām vērtībām “ģimeniskums” kļūs arī par mūsu jauno audzēkņu vērtību,” stāsta Valmieras 2. vidusskolas direktors Andrejs Gluhovs.

Būvdarbus veiks pašvaldības izsludinātās iepirkumu procedūras uzvarētāji “R.K.C.F. RENESANSE” par kopējo līgumsummu 2 461 369,77 eiro. Būvdarbus finansēs no pašvaldības budžeta līdzekļiem.